Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

 

Szkolny Regulamin

Realizacji Projektów Edukacyjnych w GTS w Koninie

I. Zasady ogólne realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum.

1. Obowiązek realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów regulowany jest przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Szkolny Regulamin Realizacji Projektów Edukacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego przez uczniów klas I – III Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Koninie.

3. Każdy uczeń GTS obowiązkowo realizuje jeden projekt edukacyjny w trzyletnim cyklu edukacyjnym począwszy od września klasy drugiej i nie później niż do końca pierwszego semestru klasy trzeciej.

4. Uczeń, podczas edukacji w gimnazjum może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu edukacyjnego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, z którego projektu informacje i ocena mają być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły.

6. Zasadniczo, na świadectwie ukończenia szkoły wpisywane są informacje dotyczące projektu realizowanego przez ucznia w drugiej klasie gimnazjum, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.  

7. Każdy uczeń ubiegający się o udział w projekcie, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w projekcie po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień przez podpisanie Deklaracji przystąpienia do realizacji projektu. /wzór zał. Nr 1 / Podpisane Deklaracje przechowuje wychowawca klasy do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy naukę w GTS.  

8. Uczeń, który nie zrealizował projektu edukacyjnego nie może otrzymać pozytywnej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia Gimnazjum (nie dotyczy uczniów zwolnionych przez Dyrektora Szkoły).

9. Dyrektor GTS, na pisemny, umotywowany wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu. W przypadku zwolnienia na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.   

10. Projekt jest planowym przedsięwzięciem edukacyjnym, realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczycieli, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu przy zastosowaniu różnorodnych metod.

11. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów bądź wykraczać poza te treści lub mieć charakter interdyscyplinarny.

12. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:

 • odpowiedzialności za własne postępowanie,
 • umiejętności podejmowania grupowych pomysłów,
 • umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • umiejętności rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • umiejętności stosowania teorii w praktyce, 
 • samoorganizacji i kreatywności,
 • umiejętności publicznych wystąpień,
 • samodzielności i podejmowania aktywności.

13. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków i warunków.

14. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta, za zgodą opiekuna projektu w porozumieniu z wychowawcą, jednak nie dłużej niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej.

15. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych, międzyklasowych lub międzyoddziałowych. Grupa projektowa liczy minimum 3 osoby a maximum 6 osób.

16. Grupy projektowe uczniowie tworzą samodzielnie. W uzasadnionych przypadkach grupa projektowa może zostać utworzona przez opiekuna projektu lub wychowawcę klasy.  

17. Czas trwania realizacji projektów powinien wynosić od 4 tygodni do 3 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

18. Projekt jest samodzielnie realizowany przez grupe uczniów pod opieką nauczyciela opiekuna projektu. W trakcie realizacji projektu uczniowie mogą korzystać z pomocy ekspertów z zewnątrz lub innych nauczycieli.

19. Realizacja projektu może być dokonywana częściowo podczas zajęć lekcyjnych, o ile nie narusza to zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych według ustalonego wcześniej harmonogramu.

20. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela – opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.

21. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie GTS..

22. Dyrektor GTS podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

23. Uczniowie realizujący projekt ogólnopolski, w ramach funduszy Unii Europejskiej czy inny, organizowany przez instytucje inne niż GTS w Koninie, realizują go w oparciu o oddzielny regulamin przyjęty dla danego projektu, prezentują go publicznie w szkole i oceniani są według przyjętych w szkole kryteriów.

 

II. Role i zadania nauczycieli GTS w Koninie w realizacji projektów.

1. Dyrektor GTS jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole i rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas pracy nad nimi.

2. Dyrektor GTS, w porozumieniu z radą pedagogiczną, określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w ,,Szkolnym Regulaminie Realizacji Projektów Edukacyjnych w GTS w Koninie”, zatwierdza go i wprowadza w życie zarządzeniem wewnętrznym.  

3. Dyrektor GTS, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych placówki. Zmiany wprowadza się kolejnym zarządzeniem dyrektora szkoły.

4. Dyrektor GTS w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje, na dany rok szkolny, koordynatora projektów edukacyjnych w szkole.

5. Do zadań koordynatora projektu edukacyjnego w szkole należy:

            a) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich                  listy zbiorczej, przedstawienie jej dyrektorowi i radzie pedagogicznej, a po ich akceptacji upowszechnienie wśród uczniów i               rodziców w sposób przyjęty w szkole;

            b) przygotowanie harmonogramu pracy nad projektami na dany rok szkolny,

            c) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,

            d) monitorowanie stanu realizacji projektów,

            e) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,

            f) upowszechnienie informacji na temat realizowanych projektów,

            g) organizację publicznej prezentacji projektów,

            h) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku                            szkolnego, 

            i) nadzór nad dokumentacją projektów.

6. Nad realizacją każdego projektu czuwa opiekun projektu, którym może być każdy nauczyciel zatrudniony w GTS. Opiekun projektu może zaprosić do współpracy innych nauczycieli lub osoby z zewnątrz.  Do jego zadań należy:

            a) omówienie scenariusza projektu z uczniami,

            b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami,

            c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

§  karta kontraktu / wzór zał. Nr 2/

§  karty projektu / wzór zał. nr 3/,

§  karty samooceny ucznia /wzór zał. Nr 4/

§  karty oceny prezentacji projektu /wzór zał. Nr 5/

§  karty oceny projektu /wzór zał. Nr 6/

§  sprawozdaniem z realizacji projektu /wzór zał. Nr 7/

            d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

            e) zapewnienie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji,

            f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

            g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

            h) pomoc w prezentacji projektu,

            i) ocena projektu,

            j) współpraca z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie,

            k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

7. Nauczyciel, który nie jest opiekunem projektu, a współpracuje z opiekunem w projekcie między przedmiotowym jest zobowiązany do:

            a) konsultacji z uczniami zgodnie z ustalonym harmonogramem,

            b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu,  

            c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem                                      merytorycznym,

            d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

            e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym koordynatorem projektów w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania                    Dni Projektów / Festiwalu Projektów/,

            f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

            g) uczestnictwa w ustaleniu oceny udziału ucznia w realizacji projektu, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia                          szkoły,

            h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

8. Wychowawca klasy drugiej pełni rolę opiekuna organizacyjnego pomagając uczniom:

§  wybrać interesujące ich tematy i utworzyć zespoły,

§  dokonać wyboru preferowanego tematu projektu,

§  dokonać podziału na zespoły w zależności od wyborów uczniów i możliwości nauczycieli,

§  poznać szkolne zasady pracy nad projektami, w tym zasady prowadzenia karty projektu /wzór zał. Nr 3 / i                tworzenia teczki projektu.

9. Wychowawcy uczniów klas pierwszych i drugich są zobowiązani do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), w terminie do 30 listopada każdego roku, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, celach i etapach realizacji projektu oraz o:

§  zasadach doboru uczestników projektu, doboru grup,

§  zasadach doboru nauczyciela odpowiedzialnego za poszczególne projekty,

§  zasadach doboru i wyboru tematyki projektów,

§  zasadach przedstawiania projektu,

§  formie zapisu na świadectwie,

§  wpływie realizacji projektu na ocenę zachowania,

§  konsekwencji niezrealizowania projektu.

            Rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem zapis w dzienniku,- ,,zostałem   poinformowany o warunkach realizacji projektu edukacyjnego jego celach i etapach realizacji”       

            b) zapoznania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) z niniejszym regulaminem,

            c) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

§  wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

§  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

§  przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

            e) współdziałania z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

            f) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego          (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, klasowa   dokumentacja projektów).

 

III. Działania projektowe

 

A. Wybór tematu projektu

1. Temat projektu proponuje:

 • Nauczyciel GTS / będący w założeniu opiekunem proponowanych projektów/,
 • Uczeń GTS,
 • Przedstawiciel instytucji zewnętrznej w porozumieniu z Dyrektorem GTS.

2. Każdy nauczyciel GTS, w terminie do końca września, zgłasza do szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych, co najmniej trzy propozycje tematów projektów planowanych do realizacji w danym roku szkolnym wg jednolitego schematu /wzór zał. Nr 8 /

3. Tematy projektów proponowane przez nauczycieli, po 30 września każdego roku będą umieszczone na stronie Internetowej GTS w zakładce „ Szkolne projekty edukacyjne”. Uczniowie zapoznają się z propozycjami tematów i jeżeli znajdują dla siebie odpowiedni, zgłaszają się do nauczyciela - autora tematu, lub dowolnego nauczyciela GTS, celem dokonania uzgodnień dotyczących jego realizacji i ustalenia opiekuna, nie później niż do 31 października danego roku szkolnego.

 4. Jeżeli uczeń nie znajdzie wśród przedstawionych tematów projektów interesującej go propozycji, powinien sam - w porozumieniu z wychowawcą, zgłosić własny - autorski temat projektu i zaproponować opiekuna. Temat szczegółowy projektu uczeń ustala z nauczycielem, opiekunem projektu a następnie zgłasza go koordynatorowi projektów w szkole nie później niż do 31 października danego roku szkolnego /wzór zał. Nr  8 /

5. Nauczyciele – opiekunowie projektów w terminie do 30 listopada każdego roku szkolnego ustalają i przekazują koordynatorowi projektów w szkole, zbiorczą listę tematów projektów, nad którymi sprawują opiekę a kopię listy przekazują wychowawcom klas / wzór zał. Nr  9 /

6. Podczas ustalania tematu projektu edukacyjnego należy brać się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej, uwzględniając również różne typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania).

7. Szkolny koordynator projektów w terminie do 31 października każdego roku przedstawia dyrektorowi i radzie pedagogicznej zbiorcze zestawienie tematów projektów z określonymi celami, wykazem proponowanych działań i planowaną forma prezentacji. Tematyka winna uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

8. Dyrektor GTS w porozumieniu z radą pedagogiczną zatwierdza /lub skreśla/ przedstawione propozycje tematów projektów do realizacji w danym roku szkolnym, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i warunki, jakimi dysponuje gimnazjum.

9.Decyzję Dyrektora GTS, koordynator projektów przekazuje wychowawcom poprzez wywieszenie na tablicy w pokoju nauczycielskim i udostępnia uczniom, na stronie internetowej gimnazjum, w bibliotece oraz na tablicy ogłoszeń dla uczniów, nie później niż 5 listopada każdego roku.

10. Dopuszcza się, w wyjątkowych sytuacjach, modyfikację listy projektów realizowanych w trakcie danego roku szkolnego, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu prezentacji efektów, oraz opiekuna (opiekunów) projektu, o ile wystąpiły przyczyny, które uniemożliwiły realizację podjętego zadania. Decyzję o zmianach w pracy nad projektami podejmuje koordynator projektów po konsultacji z opiekunem danego projektu i dyrektorem szkoły.

11. W terminie do 30 listopada każdego roku opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek dotyczących realizacji projektów i odpowiadając na ich pytania, dopuszcza się przekazanie informacji w czasie lekcji danego przedmiotu.

12. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt, za zgodą opiekuna projektu, może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.

13. Wyboru określonego tematu projektu dokonują uczniowie do 30 listopada każdego roku, składając u wychowawcy wspólną pisemną deklarację /wzór zał. Nr 1/ ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły klasowe lub między klasowe.

14. Wychowawcy klas sporządzają i przekazują koordynatorowi projektów w szkole, w terminie do 30 listopada każdego roku, zbiorczą listę uczniów klasy wraz z wybranymi tematami projektów i ich opiekunami /wzór zał. Nr 10/.

15. System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się w wg niżej podanych sposobów:

a)    poprzez dobór samodzielny uczniów,

b)    poprzez wybór nauczyciela, zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami.

c)    dobór losowy

16. W przypadku, gdy uczeń:

a)    nie zdecyduje o wyborze tematu,

b)    nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c)    nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby)

            wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania, możliwości i zdolności ucznia.  

 

B. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu, kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami współdziałają w przygotowaniu karty projektu.

 

C. Realizacja projektu

1. Realizacja projektu obejmuje:

a)    wybranie tematu projektu w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie,  

b)    określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,

c)    wykonanie zaplanowanych działań,

d)    opracowanie planu pracy zespołu, /wzór zał. Nr 3 /

e)    zbieranie materiałów i ich selekcja,

f)     spisanie kontraktu pomiędzy zespołem, a opiekunem zawierającym: /wzór zał. Nr 2 /

§  temat projektu,

§  termin realizacji i prezentacji końcowej,

§  formy realizacji,

§  sposobu prezentacji,

       g) publiczne przedstawienie realizowanego projektu,

       h)  sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu i przekazanie go szkolnemu koordynatorowi projektów w terminie 14 dni po              prezentacji, nie później jednak niż do 31 marca. /wzór zał. Nr 7/  

2. Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają i wpisują do karty projektu /wzór zał. Nr 3/

a)    czas realizacji projektu,

b)    formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c)    podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d)    kryteria oceny projektu,

e)    sposób prezentacji i podsumowania projektu,

3. Zespoły uczniowskie rozpoczynają prace nad projektem. Uczniowie:

a)    planują realizację,

b)    tworzą listę zadań,

c)    przypisują je do konkretnych osób,

d)    opracowują harmonogram,

e)    konsultują swoją koncepcję realizacji projektu z nauczycielem - opiekunem projektu,

f)     po zaakceptowaniu wpisują najważniejsze ustalenia do karty projektu.

4. Uczniowie chcący prowadzić lokalny projekt społeczny przystępują do rozmów i ankiet z mieszkańcami, mających im pomóc zbadać wybrany problem.

5. Zespoły uczniowskie realizując projekt zaznaczają w karcie projektu postępy w jego wykonaniu i najważniejsze wydarzenia związane ze swoją pracą.

6. W trakcie prac uczniów nad projektem nauczyciel opiekun projektu:

a)    spotyka się regularnie z zespołami i śledzi ich postępy,

b)    udziela konsultacji wspierających uczniów w realizacji kolejnych zadań i faz projektu.

7. W trakcie spotkań z opiekunem projektu uczniowie przedstawiają działania już zrealizowane, określają trudności, korzystają z rad. Opiekun projektu na bieżąco ocenia pracę uczniów, dając im informację zwrotną o tym, co zrobili dobrze, co wymaga poprawy i jak mają dalej pracować.

8. Wychowawca klasy podczas godzin wychowawczych na bieżąco omawia zaangażowanie uczniów w projekty, współpracę w zespołach i postęp prowadzonych prac.

9. Na podstawie rozmów z uczniami i informacji otrzymanych od opiekunów wychowawca klasy identyfikuje uczniów, którzy nie przystąpili do realizacji projektu; przeprowadza z nimi rozmowę na temat trudności, jakie mają w pracy nad projektami oraz uprzedza, że brak zaangażowania będzie skutkował obniżeniem oceny z zachowania.

10. Opiekuna projektu wspiera wychowawca klasy (w zakresie wychowawczym i opiekuńczym).

11. Opiekun projektu w razie potrzeby wysyła uczniów na konsultacje do nauczycieli innych przedmiotów. Jest to szczególnie ważne, gdy tematyka projektu i zadania w nim realizowane dotyczą wiedzy i umiejętności wiążących się z innymi przedmiotami ogólnokształcącymi.

12. Nauczyciela opiekuna projektu wspierają merytorycznie także inni nauczyciele uczący tego samego przedmiotu.

 

D. Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca lutego danego roku szkolnego.

2. Szkolny koordynator projektów z opiekunami projektów i innymi nauczycielami do końca lutego przygotowuje program Dni Projektów / Festiwalu Projektów, uzgadniając formułę prezentacji poszczególnych projektów.

3. Uczniowie dokonują samooceny projektu / wzór zał. Nr 4 /

4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu / wzór zał. Nr 6 /

 

E. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

2. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie podczas Dni Projektów / Festiwalu Projektów.

3. Dni Projektów / Festiwal Projektów odbywają się w pierwszej dekadzie marca w terminie przedstawionym w harmonogramie roku szkolnego.

4. Jeśli nie ma możliwości zaprezentowania wszystkich zrealizowanych projektów podczas Dni Projektów / Festiwalu Projektów, prezentacje organizuje się w innym, dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

5. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:

a)    konferencja naukowa połączona z wykładami;

b)    forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;

c)    przedstawienie teatralne, inscenizacja;

d)    książka, broszura, gazetka;

e)    prezentacja multimedialna;

f)     model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;

g)    happening, marsz;

h)    sesja dyskusyjna

i)      inna, za zgodą opiekuna.

7. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach, jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a)    uczniowie klas pierwszych i drugich,

b)    rodzice uczniów;

c)    osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d)    inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

8. Podczas Dni Projektów/ Festiwalu Projektów dokonuje się oceny prezentacji projektów /wzór zał. Nr 5/.

9. Uczniowie wraz z nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

10. Do końca maja każdego roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów, które umieszczane są na stronie internetowej szkoły, oraz w formie papierowej w dokumentacji szkolnej projektów /wzór zał. Nr 7/

 

F. Ocena końcowa projektu

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

2. Ocena za wkład pracy ucznia w realizację projektu jest oceną opisową.

3. Kryteria oceny projektu edukacyjnego:

    Ocena wynika z oceny trzech elementów :

         a) oceny efektu końcowego ( wytworu) , a w szczególności:

§  zawartość merytoryczna, treść,

§  zgodność z tematem projektu,

§  oryginalność,

§  kompozycja,

§  stopień wykorzystania materiałów źródłowych,

§  estetyka i staranność,

§  przedstawienie wyników,

§  trafność dowodów i badań,

§  wartość dydaktyczna i wychowawcza.

        b) wkładu ucznia w realizację projektu, a w szczególności:

§  zaangażowanie ucznia,

§  pomysłowość i innowacyjność,

§  umiejętność pracy w grupie,

§  udział w praktycznym wykonaniu, wielkość zadań,

§  stopień trudności zadań,

§  terminowość wykonania przydzielonych zadań,

§  poprawność wykonania indywidualnie przydzielonych zadań,

§  pracowitość,

§  odpowiedzialność za rezultat pracy grupy,

§  udział w prezentacji.

         c) oceny prezentacji, w tym:

§  poprawność językowa,

§  słownictwo specjalistyczne,

§  efekt artystyczny,

§  atrakcyjność,

§  estetyka,

§  technika prezentacji,

§  stopień zainteresowania odbiorów,

§  poprawność udzielanych wyjaśnień , odpowiedzi odbiorcom.

4. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)    sprawozdania z projektu (np. karta projektu),

b)    wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały,

c)    sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu,

d)    pracę zespołową i indywidualną ucznia,

e)    samoocenę uczniów.

5. Maksymalna liczba punktów przyznana za projekt wynosi 30. Wyszczególnione w Dziale III, lit. F, pkt.3 elementy podlegają następującej punktacji:

a)    efekt końcowy ( wytwór) -10 punktów,

b)    b) wkład pracy ucznia  -10 punktów,

c)    c) prezentacja -10 punktów.

6. Przy wystawianiu oceny nauczyciel ma prawo uwzględnić samoocenę ucznia i ocenę jego pracy przez zespół, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu np. wyniki ankiet, dyskusji.

7. Temat projektu oraz ocenę opisową uzyskaną przez ucznia za wkład pracy w realizację tego projektu, wyszczególnione w dziale III, lit. F, pkt. 3 b, wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.  

8. Kryteria oceniania zachowania ucznia zawarte w WSO uwzględniają jego udział w projekcie.(wkład pracy ucznia do 10 pkt.)

9. Ocena z projektu edukacyjnego nie ma wpływu na :

a)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie gimnazjum.

10. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

11. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu może mieć formę opisową, może być także wyrażona stopniem szkolnym z jednego lub kilku przedmiotów. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem. Ocena obejmuje nie tylko efekt końcowy projektu, ale też systematyczność pracy uczniów, aktywność i twórczość w realizacji projektu na poszczególnych jego etapach.

12. Ocena udziału ucznia w projekcie kończy się stwierdzeniem uogólniającym: uczestniczył/nie uczestniczył w projekcie. Ocenę uogólniającą ustala opiekun projektu i przedstawia ja wychowawcy klasy / potwierdzeniem jest wpis do dziennika/.

13. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związany z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu, (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej.

14. Niezależnie od oceny opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a)    osiągniętych celach,

b)    mocnych i słabych stronach,

c)    wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

 

IV. Ustalenia końcowe

1. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum. 

2. Dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać;

a)    u wychowawcy:

 • deklaracje uczniów, /wzór zał. Nr 1/
 • kopia zestawienia deklaracji uczniów /oryginał u koordynatora/, /wzór zał. Nr 10/
 • karty projektów, /wzór zał. Nr 3/
 • karty samooceny, /wzór zał. Nr 4/
 • karty oceny prezentacji, /wzór zał. Nr 5/
 • karty oceny projektu, /wzór zał. Nr 6/
 • kopie sprawozdania z realizacji projektów / oryginały u koordynatora/ /wzór zał. Nr 7/
 • inne dokumenty, które opiekun uzna za niezbędne do realizacji projektu np. karty pracy zespołów,

b)    u opiekuna projektu:

 • kopie kart zgłoszenia tematów projektów /oryginały u koordynatora//wzór zał. Nr 8/
 • kontrakty z zespołami realizującymi projekty, /wzór zał. Nr 2/
 • kopia zbiorczej listy nadzorowanych tematów projektów /oryginał u koordynatora//wzór zał. Nr 9/

c)    u szkolnego koordynatora projektów:

 • karty zgłoszenia tematów projektów, /wzór zał. Nr 8/
 • zestawienia deklaracji uczniów poszczególnych klas, /wzór zał. Nr 10/
 • zbiorcza lista tematów projektów nadzorowanych przez poszczególnych opiekunów projektów, /wzór zał. Nr 9/
 • sprawozdania z realizacji projektów. /wzór zał. Nr 7/

 

                                                                                  Koordynator projektów edukacyjnych

 

TERMINARZ PRAC NAD REALIZACJĄ PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

PRZEZ UCZNIÓW GTS W KONINIE W R.SZ. 2017/18

 

DO 6 PAŻDZIERNIKA 2017 R.        -   Zgłaszanie,  przez nauczycieli GTS i uczniów, do szkolnego koordynatora projektów propozycji

                                                     nowych tematów  projektów do realizacji w r.sz. 2015/16 /Karta zgłoszenia, wzór zał. Nr 8/

DO 16 PAŻDZIERNIKA 2017 R.      -   Akceptacja propozycji tematów przez Dyrektora GTS

24 PAŻDZIERNIKA 2017 R.            -   Zatwierdzenie, przez Radę Pedagogiczną GTS dokumentów dotyczących realizacji projektów

                                                    edukacyjnych w br. sz.

                                                -  Ogłoszenie, przez szkolnego koordynatora projektów, zatwierdzonej do realizacji listy tematów

                                                   projektów /strona internetowa GTS, szkolne tablice ogłoszeń/

DO 15 LISTOPADA 2017 R.           -  Spotkania nauczycieli – opiekunów projektów  z uczniami w sprawie realizacji projektów.

                                                    Uczniowie zapoznają się z Regulaminem Realizacji Projektów i innymi materiałami w tej

                                                    sprawie na stronie internetowej GTS.  /DOPUSZCZA SIĘ PRZEKAZANIE INFORMACJI NA

                                                    LEKCJACH DANEGO PRZEDMIOTU/.

DO 30 LISTOPADA 2017 R.          -   UCZNIOWIE POD KIERUNKIEM WYCHOWAWCY WYBIERAJĄ TEMATY PROJEKTÓW,

                                                   ORGANIZUJĄ SIĘ W ZESPOŁY I SKŁADAJĄ DO WYCHWAWCY PISEMNE DEKLARACJE

                                                   O WYBORZE TEMATU PROJEKTU I OPIEKUNIE PROJEKTU /Deklaracja, wzór zał. Nr 1/.

                                               -  Informacja  wychowawcy dla rodziców uczniów o zasadach i warunkach realizacji projektów

                                                  w br. szkolnym. Obowiązuje, zgodnie z Regulaminem, stosowny zapis w dzienniku klasowym.

DO 30 LISTOPADA 2017 R.          -  WYCHOWAWCA PRZEKAZUJE KOORDYNATOROWI PROJEKTÓW W SZKOLE ZESTAWIENIE DEKLARACJI

                                                  UDZIAŁU UCZNIÓW WRAZ Z TEMATEM PROJEKTU I OPIEKUNEM  PROJEKTU. /wzór zał. Nr 10/         

                                                  DEKLARACJE UCZNIÓW WYCHOWAWCA PRZECHOWUJE W KLASOWEJ TECZCE PROJEKTÓW DO KOŃCA

                                                  NAUKI UCZNIA W GTS.

OD 01 XII 2017 R. – 28 II 2018 R.   - REALIZACJA PROJEKTÓW  PRZEZ ZESPOŁY UCZNIÓW, ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI  HARMONOGRAMAMI 

                                                  /OD 4 TYG. DO 3 M-CY/.

                                                 - MONITOROWANIE STANU REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEZ OPIEKUNÓW I WYCHOWAWĘ KLASY.

Szkolny koordynator projektów

 

Propozycja tematów projektów edukacyjnych do realizacji w klasie II gimnazjalnej w r.sz. 2017/2018

Lp. Temat projektu Proponowane działania Proponowana forma prezentacji Zakres przedmiotowy Opiekun projektu

1.

Dom, jako źródło wiedzy o jego mieszkańcach. 

Wywiad Wywiad Język polski mg Renata Wojciechowska
2.

Filozof na ulicach Warszawy.         

Lub                           

Spotkanie wybranych filozofów w innym świecie.

Opracowanie scenariusza filmu niemego.   Nakręcenie filmu. 

Projekcja filmu Język polski mgr Katarzyna Wiedera
3.

Jak zmieniała się moda na przestrzeni XX wieku?

Projekty ubiorów z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych materiałów. Prace plastyczne w różnych technikach. Pokaz mody. Spotkanie z osobami związanymi z szeroko pojęta „sztuką ubioru”.                                                                              

Pokaz mody.

Wystawa plastyczna.

Język polski, historia, sztuka

mgr Katarzyna Wiedera
4.

Spektakl profilaktyczny.

Opracowanie  scenariusza, przydział ról, wykonanie dekoracji, prezentacja.                

Spektakl teatralny.

Język polski

mgr Katarzyna Wiedera
5.

Nasza szkoła. Dlaczego warto wybrać GTS? Reportaż filmowy.

Pozyskanie i opracowanie informacji prezentujących GTS. Tworzenie komunikatów medialnych.

Prezentacja multimedialna, film lub reportaż promujący GTS.

Język polski, plastyka, sztuka.

mgr Katarzyna Wiedera
6. Bezpieczeństwo w sieci.

Zebranie informacji o zagrożeniach internetowych. Wykonanie gazetki, ulotki, plakatu. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Gazetka, ulotka, plakat, prezentacja multimedialna

Informatyka

mgr Marta Śmiechowska,

mgr Dejzi Dworzańska

7. Procenty wokół nas. Zebranych informacji dotyczących zastosowania obliczeń procentowych w życiu codziennym i różnych dziedzinach nauki, przygotowanie prezentacji.

Infografika, prezentacja multimedialna

Matematyka, Informatyka

mgr Marta Śmiechowska,

mgr Dejzi Dworzańska

8.

 

Dlaczego warto uczyć się matematyki? Matematyka w sklepie, w kuchni, w przyrodzie.

1.Zebranie i podanie przykładów z życia codziennego.

2. Przedstawienie ważności matematyki w życiu codziennym.

3. Zaprezentowanie wyników pracy z użyciem języka matematycznego. 

prezentacja multimedialna Matematyka mgr Dejzi Dworzańska
9.

 

 Matematyka w kuchni.

1. Przypomnienie jednostek masy, zamiana jednostek.

2. Przypomnienie definicji ułamka zwykłego i dziesiętnego.

prezentacja multimedialna, przedstawiająca przygotowanie posiłku z wykorzystaniem matematyki

Matematyka mgr Dejzi Dworzańska
10.

Piękna matematyka. Geometria w sztuce i architekturze.

1. Zebranie informacji i podanie przykładów geometrii w sztuce i architekturze

2. Przedstawienie ciekawych budowli z wykorzystaniem geometrii.

3. Pokazuje na jednym przykładzie sposób tworzenia danej figury geometrycznej (mandali) wykorzystanej w wybranym budynku.

prezentacja multimedialna Matematyka mgr Dejzi Dworzańska
11.

Spacer po Berlinie – najpiękniejsze zabytki stolicy Niemiec.

Wycieczka do Berlina. Dowolna Język niemiecki

mgr Alicja Rzepka,

mgr Adriana Wasela
12.

Zwyczaje świąteczne w krajach niemieckojęzycznych.                                                                                                       

Zebranie informacji o zwyczajach, analiza i opracowanie zebranego materiału. Wycieczka do Niemiec.  

Dowolna

Język niemiecki

mgr Alicja Rzepka,

mgr Adriana Wasela
13. Kraina baśni braci Grimm. Zapoznanie się z życiem i twórczością braci Grimm, przygotowanie inscenizacji dowolnej baśni w języku niemieckim.   Inscenizacja Język niemiecki

mgr Alicja Rzepka,

mgr Adriana Wasela
14.

Ekstremalne zjawiska pogodowe.  

Zebranie informacji, opracowanie materiału.

Referat, prezentacja multimedialna, film.

Geografia

mgr Agnieszka Mikołajewska
15.

„Bella Italia”, – za co kochamy Włochy?  

Zebranie informacji, opracowanie materiału.                                                                                                                    

Referat, prezentacja multimedialna, film.

Geografia

mgr Agnieszka Mikołajewska
15. Nasza podróż po... Zebranie informacji, opracowanie materiału.                                                                                                                    

Referat, prezentacja multimedialna, film.

Geografia

mgr Agnieszka Mikołajewska
16.

Muzyka popularna w Wielkiej Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych.

Zebranie informacji o historii muzyki w W. Brytanii.

Analiza trendów muzycznych na przełomie XX/XXI w.

Album CD.

Prezentacja multimedialna.

Język angielski

mgr Ewelina Zięciak

17.

British and American English – differences. Różnice między brytyjskim a amerykańskim angielskim.

Zgromadzenie i opracowanie informacji dotyczących odmiany amerykańskiej i brytyjskiej, zastosowanie różnych technik prezentacji.

Prezentacja multimedialna.

Mini scenki sytuacyjne.

Język angielski mgr Ewelina Zięciak
18.

Modern Polish – czyli jaka jest współczesna polszczyzna pod wpływem  języka angielskiego.

Zebranie informacji nt. zapożyczeń językowych oraz procesów, które nimi kierują. Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety wśród rówieśników i dorosłych dotyczącej częstotliwości używania anglicyzmów i opracowanie jej wyników.                 

Prezentacja multimedialna.

Mini słownik tematyczny anglicyzmów.

Język angielski mgr Kamila Torzewska
19. Modern varietes of the English language. Współczesne odmiany języka angielskiego (gramatyka, wymowa, słownictwo itp.).

Zgromadzenie informacji na temat różnic pomiędzy współczesnymi odmianami języka angielskiego oraz ich analiza pod kątem gramatyki, wymowy i słownictwa.

                                             Prezentacja + płyta CD z przykładowymi nagraniami.

Język angielski mgr Kamila Torzewska
20.

A walk on the streets of New York. Spacer po ulicach Nowego Jorku.

Zgromadzenie i opracowanie informacji o najpiękniejszych zabytkach i najciekawszych miejscach Nowego Jorku.

Prezentacja multimedialna.

Język angielski mgr Kamila Torzewska
21. The portrayal of a cowboy hero in the American Western movies. Obraz kowboja w amerykańskich westernach. Zgromadzenie i przedstawienie wiadomości o obrazie kowboja w amerykańskich westernach na podstawie obejrzanych filmów. Prezentacja multimedialna. Język angielski mgr Kamila Torzewska
22.

Chemia w rondlu, czyli nasza żywność.

Wywiad z pracownikiem zakładu spożywczego, dietetykiem, lekarzem.                                 Przygotowanie wystawy zdrowej żywności. Przygotowanie plakatu.

Wystawa –prezentacja zdrowej żywności. Plakat.

Chemia,          Biologia

mgr Elżbieta Zawada
23.

Prawda o tłuszczach.

Zebranie informacji, opracowanie materiału. Wycieczka do zakładu produkcji tłuszczów.

Raport, plakat, gazetka, gra dydaktyczna.

Chemia,          Biologia

mgr Elżbieta Zawada
24. Cukier – wróg czy przyjaciel? Wywiad z lekarzem, dietetykiem. Ankiety, analiza zebranych informacji. Inscenizacja – sąd nad cukrem, dyskusja, referat, wykresy, plansze.  Chemia,          Biologia mgr Elżbieta Zawada
25.

W świecie witamin.

Zebranie informacji, opracowanie materiałów.

Referat, prezentacja multimedialna, ekspozycja potraw, plakat. Biologia mgr Maria Makowska
26.

Pomagam i ratuję.

Przygotowanie informacji, przygotowanie zestawu ćwiczeń praktycznych.

Wykład, ćwiczenia praktyczne, pokaz multimedialny.                                   Biologia mgr Maria Makowska
27. Wpływ środków uzależniających na zdrowie człowieka. Zebranie i opracowanie materiałów.                                                                                                                                                                                                                    Wykład, prezentacja multimedialna, plakat. Biologia mgr Maria Makowska
28.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Opracowanie i przeprowadzenie ankiety na temat „Czy chcesz być wolontariuszem?” – podsumowanie w prezentacji multimedialnej. Nagranie reportażu radiowego, dla lokalnej stacji radiowej, dotyczącego pracy wolontariuszy. Przeprowadzenie wywiadów z wolontariuszami. Wykonanie folderu „Jak zostać wolontariuszem?” Nagranie filmu promującego pracę wolontariuszy. 

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Wolontariatu. Reportaż radiowy. Folder. Film promocyjny.                  Powstanie Szkolnego Koła Wolontariatu.

Projekt interdyscyplinarny.  Wiedza o społeczeństwie

mgr Jan Maciejewski

29.

Kiedy dzwonić pod numer 112? Cykl wywiadów.

1.Przeprowadzenie cyklu wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za ratownictwo na terenie Konina min.: z oficerami dyżurnymi                                 - Komendy Miejskie Policji,     - Państwowej Strazy Pożarnej,

- Lekarzem dyżurnym Pogotowia Ratunkowego, Dyspozytorem dyżurnym PE, PG, WOPR.         

2. Wykonanie tablicy informacyjnej, „ Kiedy Dzwonić na 112?” i zredagowanie informacji. 

       3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami służb ratowniczych połączonego z prezentacją projektu.               4. Przesłanie drogą mailową zredagowanej tablicy informacyjnej i prezentacji projektu do szkół podstawowych Konina lub wyjazd grupy z prezentacją do szkół.

Spotkanie z przedstawicielami służb ratowniczych,      Tablica Informacyjna.  Prezentacja materiałów z wywiadów w formie spotów filmowych.

Projekt interdyscyplinarny,

Wiedza o społeczeństwie

mgr Jan Maciejewski
30.

Opowiem Ci o wolnej Polsce – cykliczne spotkania uczniów ze świadkami historii.

1. Cykl wywiadów z osobami, które czynnie sprzeciwiały się władzy w Polsce w latach 1939-1989.                                               2. Rejestrowanie spotkań w formie filmów lub nagrań, a następnie tworzenie pisemnych relacji do Szkolnej Izby Tradycji Patriotycznych.                      3. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań uczniów GTS z weteranami walk o wolną Polskę.

Ekspozycja spisanych relacji połączona z wystawa pamiątek.

Spotkanie z weteranami. Powstanie Klubu Młodego Obywatela
Historia,              Wiedza o społeczeństwie mgr Jan Maciejewski
31.

Historia poglądów na budowę atomu.

 

Prezentacja multimedialna

Fizyka  mgr Alina Michalska
32.

Zastosowania odkryć z fizyki w technice. Droga Mleczna. 

  prezentacja Fizyka mgr Alina Michalska
33.

Układ Słoneczny - nasze miejsce we Wszechświecie. 

  prezentacja Fizyka mgr Alina Michalska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

Zgodnie z                     do 14 listopada 2017 r.