Olimpiada Matematyczna Juniorów - część korespondencyjna zawodów I stopnia

Aktualności » Olimpiada Matematyczna Juniorów - część korespondencyjna zawodów I stopnia

Przypominam, że do 16.10.2017 (poniedziałek) muszą być wysłane rozwiązania zadań. Uczniowie mogą sami wysłać swoje rozwiązania lub może to zrobić nasz szkolny koordynator Pani Dejzi Dworzańska.

Proszę zapoznać się z poniższymi punktami.

1. Rozwiązania zadań części korespondencyjnej należy redagować na oddzielnych arkuszach formatu A4, zapisanych jednostronnie.

W prawym górnym rogu każdego arkusza powinien się znajdować numer zadania.

Jeśli uczeń nie brał udziału w części testowej, powinno to zostać odnotowane na każdym arkuszu pod numerem zadania. Dodatkowo muszą przesłać wraz ze swoimi pracami wypełniony i podpisany druk zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W lewym górnym rogu każdego arkusza powinny się znajdować dane uczestnika i szkoły: imię i nazwisko uczestnika — napisane WIELKIMI LITERAMI, klasa, nazwa szkoły oraz adres szkoły (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo). 

2. Rozwiązania zadań powinny być przesłane listem poleconym na adres Komitetu Okręgowego, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się szkoła, w terminie ogłoszonym przez Komitet Główny (decyduje data stempla pocztowego). Prace przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Adres Komitetu Okręgowego (w razie wątpliwości adres jest na stronie: www.omj.edu.pl):

Dla województwa wielkopolskiego

Komitet Okręgowy OMJ w Pleszewie
I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica
ul. Poznańska 38
63-300 Pleszew

 

3. W przypadku, gdy uczeń wysyła prace bez pośrednictwa szkoły.

Koperta powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem ucznia oraz dokładnym adresem szkoły, w tym także numerem telefonu i adresem e-mail szkoły. Na kopercie powinna się także znaleźć nazwa powiatu oraz województwa, w których znajduje się szkoła.

Podaje dane szkoły:  

Nazwa szkoły: Oddziały gimnazjalne w Szkole Postawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominka Savio

Adres szkoły: Spółdzielców 30, 62- 510 Konin

Numer telefonu: 63 246 71 88

e-mail: angelika.trzmielewska@onet.pl

4. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań; uczeń, który nadeśle rozwiązanie co najmniej jednego zadania części korespondencyjnej staje się uczestnikiem OMJ i zależ- nie od wyniku w części testowej oraz oceny prac wszystkich uczestników może zostać dopuszczony do zawodów stopnia drugiego.