Prawa i obowiązki

Regulaminy » Prawa i obowiązki

REGULAMIN PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA

GTS w Koninie

 

 

wyrazy  przekreślone – zapis usunięto decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

dodane wyrazy – zapis dodano przepisy decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

 

Regulamin zobowiązuje wszystkich uczniów do rzetelnej nauki i tworzenia przyjaznej atmosfery w Szkole. Zachęca uczniów do stawiania sobie wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

Wszystkich uczniów i nauczycieli powinny łączyć: zrozumienie, życzliwość i szacunek. Gimnazjum tworzy warunki do samorządności i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie Szkoły.

 

1. Tradycje i ceremoniał Szkoły

 1. Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii Szkoły.
 2. Uczniowie są zobowiązani do szanowania oraz kultywowania tradycji Szkoły.

Do ceremoniału Szkoły należą:

 1. Inauguracja i zakończenie roku szkolnego,
 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
 3. święto Szkoły,
 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.
 2. Uczeń ma prawo reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych, kościelnych i oświatowych.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.
  2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
  3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej.
  4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.
  5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
  6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrektora Szkoły.
  7. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny
   z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie).
  8. Powiadomienia z wyprzedzeniem tygodnia o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów (o terminie decyduje wpis w dzienniku).
  9. Ograniczenia liczby sprawdzianów (z zasady w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż cztery – patrz WSO §IV pkt. 1 ppkt. d).
  10. Informacji o ocenie ze sprawdzianu w czasie nie dłuższym niż 14 dni nauki szkolnej.
  11. Dwóch nieprzygotowań w semestrze, w przypadku trzech i więcej lekcji tygodniowo i jednego nieprzygotowania w okresie w przypadku dwóch lekcji tygodniowo, po uprzednim zgłoszeniu odpowiedniemu nauczycielowi, który odnotowuje nieprzygotowanie w dzienniku.
  12. Bycia zwolnionym:

a) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez pięć dni, jeżeli z przyczyn

usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez dwa tygodnie (10 dni zajęć lekcyjnych),

b) z pytania i pisania prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przez trzy dni, jeżeli z przyczyn

usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych, przynajmniej przez tydzień (5 dni zajęć

lekcyjnych),

c) z pytania i kartkówek w pierwszym dniu po powrocie, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych nie był obecny na zajęciach szkolnych trzy dni robocze.

Prawa zawarte w podpunktach a), b), c) stosuje się tylko wtedy, gdy pytania i zadania dotyczą materiału zrealizowanego podczas nieobecności ucznia.

2.13. Dodatkowej pomocy nauczyciela, zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału oraz powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia wiedzy; ma też prawo do pomocy ze strony kolegów w przygotowaniu się do zajęć szkolnych lub nadrobienia zaległości w opanowaniu materiału.

2.14. Odpoczynku w przerwach między lekcjami.

2.15. Odpoczynku podczas świąt i ferii (na ten czas nie zadaje się prac pisemnych).

2.16. Korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.

 1. Korzystania ze zniżki na przejazd publicznym środkiem lokomocji.
 2. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (z ćwiczenia) na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby zdrowia i zaakceptowanego przez Dyrektora Szkoły. O zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego (jego obecności na lekcjach) decyduje Dyrektor Szkoły na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów).

 

3.Uczeń ma obowiązek

 1. Zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.
 2. Wykorzystywać w pełni czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, systematycznie uczęszczać na lekcje, sumiennie przygotowywać  się do zajęć szkolnych.
 3. Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o honor i tradycje Szkoły, współtworzyć jej autorytet.
 4. Noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju:
 1. strój galowy:
  1. koszula lub bluzka w kolorze białym,
  2. można założyć marynarkę w kolorze stonowanym,
  3. spódnica lub spodnie w kolorze jednolitym /czarnym lub granatowym/.

Strój galowy obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren.

 1. strój szkolny:
 1. kamizelka z logo Szkoły ,
 2. pod kamizelkę można ubrać koszulę lub bluzkę,
 3.  na kamizelkę można założyć marynarkę w kolorze stonowanym lub polar szkolny,
 4. lub polo z logo Szkoły,
 5. spod polo nie może wystawać garderoba,
 6. na polo można założyć marynarkę w kolorze stonowanym, kamizelkę lub polar szkolny,
 7. spódnica lub spodnie w kolorze stonowanym.

W stroju szkolnym nie wolno dokonywać zmian np. dopinać różnych emblematów, nosić korali, czy wisiorów.

Strój szkolny obowiązuje od momentu wejścia na teren Szkoły aż do wyjścia poza jej teren.

 1. strój zwykły:
 1. bluzki, bluzy itp. o kroju klasycznym, w kolorach jednolitych, o długości przysłaniającej pas spodni lub spódnicy, bez eksponowania dekoltu czy ramion,
  1. spodnie lub spódnica o kroju klasycznym, w kolorach stonowanych, /nie krótsza niż 10 cm powyżej kolana/,

Na terenie Szkoły obowiązuje obuwie typu: tradycyjne półbuty, adidasy, tenisówki, trampki, płaskie baleriny, sandały.

W wypadku wątpliwości co do poprawności stroju rozstrzyga je wychowawca, a w razie jego nieobecności wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły.

 1. Godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią, dbać o piękno mowy ojczystej.
 2. Okazywać szacunek nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz kolegom, m.in. poprzez odpowiedni zwrot przyjęty w szkole.
 3. Podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu Szkolnego.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
  1. przeciwstawiać  się przejawom brutalności i wulgarności,
  2. szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
  3. szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
  4. zachowywać w tajemnicy korespondencję i dyskusje w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego,
  5. naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.
 5. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczeń NIE PALI TYTONIU, NIE PIJE ALKOHOLU, NIE UŻYWA NARKOTYKÓW i innych środków odurzających.
 6. Troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły.
 7. Punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcie szkolne.
 8. Usprawiedliwiać nieobecność na pierwszej lekcji wychowawczej, po powrocie do Szkoły:
  1. podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w Szkole jest pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) w dzienniczku (lub za pomocą formy elektronicznej – dziennika elektronicznego),
  2. w przypadku konieczności zwolnienia się z zajęć szkolnych, zgodę musi wyrazić wychowawca klasy, w przypadku jego nieobecności uczynić to może p.o. Wicedyrektor lub Dyrektor Szkoły.
  3. w razie potrzeby zwolnienia ze Szkoły trwającego dłużej niż tydzień należy wcześniej złożyć zwolnienie do Dyrektora z podpisem rodziców (prawnych opiekunów),
  4. rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są powiadomić Szkołę (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) o przewidywanej dłuższej nieobecności: choroba, szpital, wyjazd rodzinny, itp.
  5. wszystkie zwolnienia z zajęć szkolnych niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych, np. udział w zawodach sportowych, udział w konkursach szkolnych, traktuje się jako urlopowanie (ns), które zaznacza się w dzienniku.
 9. Punktualnie stawiać się na lekcje.

 

4. Nagrody

 1. Uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Wychowawcę klasy.
 2. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
 1. rzetelną naukę i pracę społeczną,
 2. wzorową postawę,
 3. wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, itp.
 4. dzielność i odwagę,
 5. 100% frekwencję.
 1. Uczeń może być nagrodzony:
  1. pochwałą Wychowawcy klasy,
  2. pochwałą Dyrektora wobec klasy i całej społeczności uczniowskiej,
  3. książką z dedykacją,
  4. dyplomem ucznia, również dla rodziców,
  5. nagrodą dla najlepszego ucznia GTS na zakończenie roku szkolnego,
  6. listem pochwalnym,
  7. umieszczeniem zdjęcia, wraz z wpisem,  w księdze pamiątkowej

Wszystkie powyższe nagrody odnotowane są w dzienniku.

 1. Kandydatów do nagród dodatkowych zgłaszają z uzasadnieniem w przeddzień planowanej Rady Pedagogicznej w Sekretariacie Szkoły:
 1. Wychowawca klasy,
 2. Samorząd Uczniowski,
 3. Rada Rodziców,
 4. członkowie Rady Pedagogicznej,
 5. Dyrektor Szkoły.

 

5. Kary

 1. Dyrektor Szkoły karze ucznia za nieprzestrzeganie Statutu np.: palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, używania wulgaryzmów, nieuprawnione korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji, niszczenia mienia Szkoły oraz świadome opuszczanie zajęć szkolnych:
  1. upomnieniem Wychowawcy klasy (z wpisem do dziennika lekcyjnego),
  2. upomnieniem p.o. Wicedyrektora Szkoły (z wpisem do dziennika lekcyjnego),
  3. nagana Dyrektora z zawieszeniem w prawach ucznia (udział w zajęciach pozalekcyjnych, reprezentowanie Szkoły, niemożność zgłoszenia „n” w okresie zawieszenia),
  4. skreśleniem z listy uczniów /o fakcie tym  powiadamia się ogół uczniów/.
 2. W przypadku przekroczenia przez ucznia w stopniu rażącym niniejszego Regulaminu Dyrektor Szkoły ma prawo do ukarania ucznia w taki sposób, aby wychowawczo wpłynąć na jego postępowanie, nie zachowując w/w procedury ukarania ucznia.
 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora GTS do skreślenia ucznia z listy uczniów m.in.:
 1. w przypadku jeżeli uczeń w Szkole podczas zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych jest pijany lub też rozprowadza w Szkole narkotyki, albo sam jest pod ich wpływem;
 2. w przypadku otrzymania po raz drugi oceny nagannej zachowania;
 3. w przypadku naruszenia godności osobistej osoby uczącej lub pracującej w Szkole;
 4. jeżeli pobyt ucznia w Szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;
 5. jeżeli uczeń celowo zniszczył sprzęt lub szkolne pomieszczenia i  jeżeli w odpowiednim terminie nie wywiązał się z obowiązku naprawienia szkody.
 1. Dyrektor Szkoły skreśla ucznia w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Tryb i sposób powiadamiania zainteresowanych (ucznia, rodziców/prawnych opiekunów) o podjętej decyzji i możliwości odwołania się od niej są zgodne z ustawą z dnia 14 marca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zmianami)
 3. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nie dłużej niż na pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Wychowawcy klasy.
 4. Sprawy sporne są rozwiązywane przez samorząd klasowy lub Wychowawcę klasy.
 5. Z wnioskiem o skreślenie z listy uczniów mogą wystąpić:
 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna.
 1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w terminie 14 dni od powiadomienia o karze
  w kolejności do:
 1. Wychowawcy (w przypadku, kiedy kara została wymierzona także przez innego nauczyciela),
 2. Dyrektora Szkoły (w przypadku, kiedy uczeń nie zgadza się w dalszym ciągu ze zdaniem i argumentacją Wychowawcy klasy oraz wtedy, kiedy kara została wymierzona przez Dyrektora Szkoły)
 3. Kuratorium Oświaty w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

6. Ocena zachowania ucznia

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec koleżanek i kolegów.
 2. Wychowawca wystawiając ocenę zachowania powinien:
  1. wziąć pod uwagę: obszary – Rozp. MEN z 10.06.2015 r. §13, aktywność społeczną ucznia (np. chór, wolontariat, praca na rzecz Szkoły), osiągnięcia ucznia (konkursy, zawody sportowe i olimpiady), nieusprawiedliwione godziny nieobecności, spóźnienia na zajęcia lekcyjne,
  2. uwzględnić opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoich kolegów,
  3. zwrócić uwagę jak często uczeń nosi nienaganny strój szkolny,
  4. uwzględnić udział ucznia w projekcie szkolnym.

Ocena końcoworoczna z zachowania powinna uwzględniać działalność społeczną ucznia w placówkach pozaszkolnych. Podwyższenia oceny wychowawca może dokonać wyłącznie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia uwzględniającego /potwierdzającego/ ilość godzin wypracowanych w ramach wolontariatu oraz opis wykonywanych czynności /wystawionego przez szkolnego koordynatora wolontariatu lub zewnętrzne organizacje prowadzące działalność wolontariacką /.

             Oceną wyjściową  zachowania jest ocena dobra.

 1. Ocenę  zachowania wychowawca obniża:
  1. za częsty i uporczywy brak noszenia stroju szkolnego,
  2. w przypadku otrzymania przez ucznia nagany Dyrektora Szkoły (chyba, że nastąpiła zasadnicza zmiana w postawie ucznia można uwzględnić to na jego korzyść nie obniżając sprawowania).
 2. Ustala się ogólne kryteria oceny zachowania:
  1. zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:
 1. rozwija własne uzdolnienia i  zainteresowania,
 2. odznacza się wysoką kulturą osobistą, schludnym wyglądem zewnętrznym,
 3. jest wzorem godnym do naśladowania przez kolegów i koleżanki,
 4. jest odpowiedzialny za swoje działania,
 5. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły (na przykład wspiera uczniów słabszych w nauce) oraz godnie reprezentuje Szkołę biorąc udział w różnego rodzaju zawodach, konkursach przedmiotowych, akcjach charytatywnych, wolontariacie,
 6. wszystkie godziny nieobecne ma usprawiedliwione.
 1. 2.  zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
 1. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i Szkoły, zachowując właściwą postawę ucznia,
 2. odznacza się wysoką kulturą osobistą,
 3. jest sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków,
 4. jest odpowiedzialny za swoje działania,
 5. nie ma więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych (1 dzień).

6.5.3.  zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

 1. wypełnia obowiązki szkolne,
 2. jest kulturalny i koleżeński,
  1. zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:
 1. w dostatecznym stopniu wypełnia obowiązki szkolne,
 2. jest mało aktywny społecznie, bierze mierny udział w życiu klasy i Szkoły,
 3. czasami uchybia niektórym wymaganiom szkolnym, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą efekty,
 4. ma określoną liczbę godzin nieusprawiedliwionych (o ilości godzin  decyduje wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonego planu pracy wychowawcy klasy).

6.5.5.  zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

 1. ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione,
 2. sprawia kłopoty wychowawcze, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.
 3. nie bierze udziału w życiu klasy i Szkoły,
 4. wykazuje brak zaangażowania i chęci do nauki,
 5. uchybia obowiązkom ucznia,
 6. ma określoną liczbę godzin nieusprawiedliwionych (o ilości godzin  decyduje wychowawca klasy na podstawie zatwierdzonego planu pracy wychowawcy klasy).

6.5.6. zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

 1. sprawia  poważne kłopoty wychowawcze, a zastosowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatu.
 2. przejawia agresję fizyczną i psychiczną wobec słabszych,
 3. rażąco uchybia obowiązkom ucznia,
 4. otrzymał pisemną naganę Dyrektora Szkoły.
  1. Każdy wychowawca może uszczegółowić zasady wystawiania oceny z zachowania podpisując kontrakt z uczniami, uzyskując również akceptację Dyrektora Szkoły.
  2. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia i jego Rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o proponowanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta nie jest ostateczna.
  3. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować ucznia na siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Ocena ta może ulec obniżeniu w przypadku dużej ilości godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w ostatnim tygodniu nauki.
  4. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  5. Uczeń może zgłosić swoje zastrzeżenia co do przewidywanej rocznej oceny zachowania w ciągu dwóch dni od daty  jej  wystawienia. Wniosek w formie pisemnej z uzasadnieniem uczeń składa do Dyrektora Szkoły, w sekretariacie. We wniosku uczeń musi określić ocenę, o którą występuje.
  6. W przypadku złożenia przez ucznia wniosku o podwyższenie rocznej oceny zachowania Dyrektor Szkoły powołuje Komisję w składzie:

a) Dyrektor lub p.o. Wicedyrektor jako przewodniczący,

b) Wychowawca klasy,

c) pedagog szkolny.

     Komisja rozpatruje podanie. Ostateczną decyzję o podwyższenie rocznej oceny zachowania podejmuje Wychowawca klasy. Posiedzenie Komisji odbywa się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6.9.3.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.9.4. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły – zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

7. Postanowienia ogólne

 1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów ze względów dyscyplinarnych przez Dyrektora Szkoły, jednakże przysługuje mu prawo odwołania się w przeciągu 14 dni do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.
 2. Dyrektor GTS w Koninie zastrzega sobie prawo zmiany w planie lekcji. W związku z tym odpowiednie dyrektywy związane ze zmianami planu zajęć lekcyjnych podejmuje Dyrektor Szkoły lub jego zastępca.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe przedmioty.
 4. Wszystkie zarządzenia wydawane oficjalnie po modlitwach lub też podczas apelu szkolnego przez Dyrektora Szkoły mają moc obowiązującą wszystkich uczących się w GTS w Koninie.

 

Uwagi ogólne:

Wszystko czego nie przewiduje niniejszy Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dyrektor Szkoły

Konin, dn. 28.08.2015 r.