Umowa

Podanie do GTS Konin » Umowa

Data złożenia umowy: ……………………………… 

U M O W A

pomiędzy Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego  w Koninie  reprezentowanym przez  Dyrektora
ks. Dariusza Dynaka - Michalskiego  SDB   a ………………………...…………. i ……………….....…….......... legitymującymi się dowodami osobistymi o numerach …………………… i ………………………………...........
Rodzicami/Prawnymi opiekunami………………………………….ur..................….…...........................................
w..................................................zam.….........................................................................................................................
1. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego  w Koninie przyjmuje wyżej wymienionego/ą w poczet  swoich uczniów i zobowiązuje się prowadzić jego/jej edukację zgodnie z celami i metodami określonymi
w założeniach wychowawczo – dydaktycznych  i Statucie Szkoły.            .
2. Niżej podpisani  Rodzice ucznia zobowiązują się do uiszczenia czesnego z tytułu uczęszczania dziecka  do szkoły  przez 12  miesięcy (po 300 zł) w ciągu  trzech lat nauki. Czesne  za dany miesiąc należy uiszczać do 15 dnia poprzedniego miesiąca. Ewentualne przedłużenie terminu płatności należy uzgadniać osobiście z Dyrektorem Szkoły.  Za  nieterminową opłatę zostanie pobrana dodatkowo opłata w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zwłoki. Wysokość czesnego określana jest przez Dyrektora Szkoły i podawana do wiadomości najpóźniej na początku każdego roku szkolnego.                      .
3. W czasie zajęć szkolnych odpowiedzialność za ucznia ponosi Szkoła. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ucznia, który w czasie zajęć szkolnych niezgodnie z regulaminem opuści teren należący do organu prowadzącego Szkołę.
4. Umowa zostaje rozwiązana:                                           .
   1/ gdy uczeń ukończył szkołę i Rodzice nie zalegają z opłatami,                             .
   2/ gdy Rodzice podejmą decyzję o przeniesieniu dziecka do innej szkoły                              .
O tej decyzji Rodzice mają obowiązek poinformować Dyrektora GTS  na piśmie. Najpóźniej w dniu odbioru dokumentów musi zostać uregulowane czesne: jeżeli przeniesienie następuje w miesiącach wrzesień – maj, to do miesiąca, w którym następuje przeniesienie ucznia włącznie; w pozostałych przypadkach Rodzice zobowiązani są do opłacenia czesnego do końca danego roku szkolnego, czyli do miesiąca sierpnia włącznie.
3/ decyzją Dyrektora Szkoły - w przypadku nie płacenia czesnego przez Rodziców ucznia przez okres trzech miesięcy,
4/  decyzją Dyrektora Szkoły  - na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego (zgodnie z Regulaminem Praw i Obowiązków Ucznia), między innymi
w przypadkach:                                             .
- udowodnionej kradzieży;                           .
- handlu narkotykami, posiadania narkotyków, używania narkotyków;          .
- posiadania lub używania alkoholu na terenie Szkoły lub podczas zajęć szkolnych prowadzonych poza jej terenem;
- palenia papierosów na terenie Szkoły lub podczas zajęć szkolnych prowadzonych poza jej terenem (po upomnieniu);
- oceny nagannej z zachowania.                                  .
5/ W przypadku rozwiązania klasy przez Dyrektora Szkoły.         .
5. Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia1997r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U.133 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka tj. wizerunku, imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu prywatnego i służbowego przez Gimnazjum Towarzystwa  Salezjańskiego w Koninie, w związku z rekrutacją  oraz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w stosunku do mojego dziecka  - ucznia szkoły.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem ____________ roku pod warunkiem złożenia na niej wszystkich podpisów przez niżej wymienione osoby.                         .  
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Statutem Szkoły oraz obowiązującymi regulaminami i przyjmujemy ujęte
w nich warunki:

   

                                                                                                                                                                         ……………………..………….………                     
     …………………………………….…                                                                                                       …………………………………….…

                   podpis Dyrektora                                                                                                               podpisy Rodziców /   Prawnych  opiekunów