WSO

Regulaminy » WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

w Koninie

 

wyrazy  przekreślone – zapis usunięto decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

dodane wyrazy – zapis dodano przepisy decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

 

 1.  OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

 

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów  nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 1. zachowanie ucznia

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i wartości chrześcijańskich.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu  swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. przekazanie na spotkaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. wdrażanie do samodzielnego planowania, organizowania i kontrolowania procesu uczenia się oraz samooceny;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych- zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO);

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania – załącznik do WSO – Regulamin Oceniania Zachowania  w GTS w Koninie;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w formach przyjętych w szkole;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według skali, o której mowa w §13 ust.2 i § 15 ust. 3 Rozp.  MEN z 30 kwietnia 2007r.;

 f) ustalenie warunków i trybów  uzyskania wyższych  niż przewidywane  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 g) ustalenie warunków i sposobu przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

h) zajęcia edukacyjne przy ocenianiu których bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, zgodnie z §11 Rozp. MEN z 15.06.2015 r..

 

 1. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  UCZNIA

1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętności zastosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości,

e) wkład pracy i wysiłku ucznia w osiągnięcie wymagań edukacyjnych.

       2. Zasady informowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych:

2.1. Nauczyciele na początku  roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o :

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  przez nich programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku (w ciągu pierwszego miesiąca szkolnego tj. do końca września danego roku szkolnego) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.3. Forma i termin powiadomienia o wymaganiach edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania:

 1. programy nauczania realizowane przez nauczycieli oraz programy wychowawcze są przedstawiane uczniom w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego, tj. do końca września danego roku,
 2. uczniowie zostają zapoznani z Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) na pierwszym spotkaniu wychowawcy klas I z rodzicami w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego, tj. do końca września danego roku, rodzice uczniów klas II i III zostają powiadomieni  niezwłocznie o zmianach w tym dokumencie, o ile takie zajdą.
 3. wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów wpisują informację o zapoznaniu uczniów  i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi do dziennika lekcyjnego,
 4. rodzice mają prawo do zapoznania się z wszystkimi  programami realizowanymi przez nauczycieli i z programami  wychowawczymi,
 5. programy nauczania i programy wychowawcze stanowią dokumentację procesu nauczania i są do wglądu u Dyrektora Szkoły.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej także na podstawie opinii niepublicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostanie tym wymaganiom.
 7. Zapowiedziane dzień wcześniej zastępstwo z nauczycielem uczącym w danej klasie należy traktować jak zajęcia lekcyjne z danego przedmiotu.
 8. Ocena z religii wchodzi do średniej ocen ze wszystkich przedmiotów. 

 

III.  PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

 1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne) odbywa się w 6-stopniowej skali ocen szkolnych:

- celujący                           -           6 (cel)

- bardzo dobry                   -           5 (bdb)

- dobry                               -           4 (db)

- dostateczny                      -           3 (dst)

- dopuszczający                 -           2 (dop)

- niedostateczny                 -           1 (ndst.)

2. W tych przypadkach, w których osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty ustala się  następujące progi procentowe ocen:

 

oceny

Procentowy udział punktów

Niedostateczny

0%-39%

Dopuszczający

40%-50%

Dostateczny

51%-70%

Dobry

71%-85%

Bardzo dobry

86%-97%

Celujący

98% do 100% *

 

                               * - dotyczy jedynie zapowiedzianych prac klasowych.

                               * - ocena celująca nie dotyczy testów z zadaniami zamkniętymi.

 

Oceny sumuje się stosując następujące przeliczenia:

Ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

Odpowiadająca

ocenie liczba

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

      

 1. 3. W ocenianiu bieżącym można stosować  dodatkowe znaki: „-” , „+” .
 2. 4. Ocenę śródroczną i końcoworoczną wyraża się w skali 6-1  (bez dodatkowych znaków).

- w przypadku, gdy uczeń uzyskał ocenę dopuszczającą za I okres i ocenę niedostateczną za okres II  nauczyciel wystawia ocenę roczną niedostateczną.

 1. 5. Uczeń ma prawo do zgłoszenia na początku lekcji nieprzygotowania się do zajęć:

-  2 razy w ciągu semestru ze wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 3 i więcej godzin tygodniowo,

- 1 raz z przedmiotu, który realizowany jest w ciągu dwóch lekcji tygodniowo.

4.1. 5.1. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w sytuacji kiedy przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

4.2. 5.2. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów/prac klasowych całogodzinnych.

4.3. 5.3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma prawo uwzględnić nieprzygotowanie ucznia w jednym dniu ze wszystkich przedmiotów w I i II okresie roku szkolnego.

5. 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):

 a) na wniosek ucznia  lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę,

b) ustalona ocena jest uzasadniana ustnie przez nauczyciela,

b) c) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona  udostępnione uczniowi  lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) na terenie szkoły.

6.  7. Ocenianie obejmuje dwa okresy:

 1.  I okres od 1 września do ostatniego dnia zajęć przed zimową przerwą zakończony jest wystawieniem śródrocznej oceny za I okres. II okres zaczyna się od pierwszego dnia zajęć po zimowej przerwie i trwa do końca roku szkolnego – chyba, że z początkiem roku szkolnego dokonano innego podziału na okresy. Zakończony jest wystawieniem oceny klasyfikacyjnej i końcoworocznej,
 2.  oceny śródroczne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia na podstawie ocen bieżących (cząstkowych),
 3.  ocenę roczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia na podstawie ocen śródrocznych lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego albo poprawkowego,
 4.  ocena roczna z przedmiotu uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia w ciągu całego roku szkolnego oraz wkład pracy,
 5. oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek powinny być przedstawione uczniom najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. Od chwili zaproponowania ocen i ich wystawienia, do zakończenia I okresu, nauczyciel nie może przeprowadzać prac klasowych, których oceny wpisywane byłyby na II okres (chyba, że z uczniami zadecyduje inaczej). To samo dotyczy pytania w I okresie i wpisywania ocen na II okres.

7. 8. Ocenianie wiedzy  i umiejętności w trakcie semestru  odbywać się może w następujących formach:

a) praca klasowa – pisemna, wypowiedź ucznia, podczas jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, zapowiedziana przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmująca treścią dział programowy,

b) sprawdzian wiadomości – pisemna wypowiedź ucznia, podczas jednej jednostki lekcyjnej, odbywa się w trakcie dłuższego działu, bądź kończy dział krótki, zapowiedziana przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.

c) kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia, trwająca do 15 - 20 minut, obejmująca materiał z 1- 3 ostatnich lekcji bądź ostatnio realizowanego zagadnienia, bądź też sprawdzająca samodzielność wykonania pracy domowej, bez zapowiedzi nauczyciela. Najwyższa ocena, jaką może otrzymać uczeń, to bardzo dobry. Nie ma możliwości jej poprawy.

d) wypowiedź ustna,

e) praca domowa,

f) wykonanie ćwiczeń praktycznych,

g) dodatkowa samodzielna praca ucznia,

h) sprawdzenie prowadzenia zeszytu,

i) aktywność ucznia.

8. 9. Szczegółowy zestaw form kontroli i oceny, ich częstotliwość, narzędzia i zasady, zawarte są w PSO. Nauczyciel w PSO może ograniczyć również liczbę poprawianych prac klasowych, sprawdzianów i ich wielokrotność w ciągu semestru.

9. 10. Prawo do ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, z określonych zajęć edukacyjnych, przy wystawieniu oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej nie przysługuje uczniowi, który:

- nie wykorzystał możliwości poprawy ocen cząstkowych w trakcie semestru,

- unikał odpowiedzi ustnych i pisemnych,

- znacznie przekroczył ,, limit” nieprzygotowań do lekcji,

- nie był aktywny na lekcjach,

- notorycznie nie odrabiał zadań domowych,

10. 11. Wszystkie oceny wpisywane są niezwłocznie do dziennika lekcyjnego.

11. 12. Oceny z prac klasowych odnotowane są kolorem czerwonym.

12. 13. Po każdym roku szkolnym może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania, ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

13. 14. Uczniowi, który reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach,  w przypadku zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim lub centralnym, przysługuje zwolnienie (do pięciu dni) z zajęć  edukacyjnych w celu przygotowania się do konkursu.

14. 15. Na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru - uczeń nie ma możliwości skorzystania ze zgłoszenia nieprzygotowania. Na „słówku” nie ogłasza się „szczęśliwego numeru”.

15. 16. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do arkusza ocen w pełnym brzmieniu.

16. 17. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów w klasie III GTS, należy wziąć pod  uwagę  oceny z poprzednich lat.

17. 18. Ogólne kryteria ustalania ocen i ich dopuszczalny skrócony zapis

Stopień

Stopień wyrażony słownie

Dopuszczalny skrót

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

cel

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres obejmuje całość wymagań programowych lub zakres szerszy; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. Udział w szkolnym ruchu olimpijskim w zawodach finałowych II st.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji przekazywania wiadomości.

5

bardzo dobry

bdb

Zakres i jakość wiadomości:

wyczerpujące opanowanie materiału programowego (koniec roku lub okresu); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi

oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce

bez pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, precyzja wypowiedzi zgodna z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

4

dobry

db

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa/zagadnienia ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie precyzyjny i zwięzły.

3

dostateczny

dst

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała precyzja i zwięzłość wypowiedzi.

2

dopuszczający

dop

Zakres i jakość wiadomości:

Nieznajomość większej części podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione.

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Duże trudności w stosowaniu wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

1

niedostateczny

ndst

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i logicznej spójności między wiadomościami.

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco niepoprawny styl, duże trudności w posługiwaniu się poprawną polszczyzną.

 

 

 

IV.  ZASADY PRZEPROWADZANIA PRAC PISEMNYCH

 1. Prace pisemne przeprowadza się wg następujących zasad:
 1. w ciągu tygodnia w danej klasie mogą odbyć się 3 zapowiedziane wcześniej prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany z całego działu) z przedmiotów, z których liczba zajęć w ciągu tygodnia jest większa niż jedna godzina lekcyjna,
 2. zapowiedziane prace klasowe muszą być wpisane do dziennika wraz z datą w dniu ich ogłoszenia,
 3. jeżeli zamiar przeprowadzenia pracy klasowej nie został odnotowany przez nauczyciela w dzienniku, to inni nauczyciele mają prawo planować przeprowadzenie własnych sprawdzianów na dany dzień tygodnia,
 4. dopuszcza się możliwość wpisania do dziennika czwartej pracy klasowej, sprawdzianu w danym tygodniu przez nauczyciela, który w danej klasie ma zajęcia tylko 1 raz w tygodniu,
 5. w ciągu jednego dnia, w danej klasie można zaplanować jeden pisemny sprawdzian wiadomości(zasada ta nie dotyczy kartkówek),
 6. w przypadku zmiany terminu pisania pracy klasowej na wniosek uczniów nie obowiązują zasady wyżej podane,
 7. zasady podane wyżej nie obowiązują również w przypadku prac klasowych i sprawdzianów poprawkowych,
 8. w sytuacji gdy praca klasowa lub sprawdzian nie odbędzie się z powodu uroczystości szkolnej lub innej okoliczności (np. choroby nauczyciela) jest pisany/przeprowadzany w najbliższym terminie, wtedy też nie obowiązuje zasada co do ilości.
 9. przyjmuje się zasadę, że nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki, dopóki nie oceni i nie wystawi ocen z poprzedniej odpowiednio: pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki,
 10. wszystkie prace pisemne nauczyciel powinien ocenić w terminie do 14 dni nauki szkolnej,
 11. sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel udostępnia na następujących zasadach:
  - uczniowie otrzymują prace do wglądu i po zapoznaniu się z oceną zwracają ją nauczycielowi,
  - rodzice  (prawni opiekunowie) na swój wniosek otrzymują prace do wglądu podczas odbywających  się spotkań z nauczycielami na terenie szkoły.
 12. prace pisemne (sprawdziany) są archiwizowane  przez każdego nauczyciela przedmiotu do końca danego roku szkolnego,
 13. brak pracy domowej, zadanej na określony termin, jest równoznaczny z uzyskaniem cząstkowej oceny niedostatecznej, co nie zwalnia ucznia z  obowiązku odrobienia tego zadania,
 14. w razie nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia na teście, sprawdzianie, pracy klasowej, otrzymuje on ocenę stosując kryteria rozdziału V pkt.2,
 15. każda otrzymaną ze sprawdzianu ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie 14 dni  nauki szkolnej (chyba że ustalono inaczej w PSO),

 

V.  USTALENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ ŚRÓDROCZNEJ I  ROCZNEJ

 1. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
 1. podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej za okres pierwszy i drugi są oceny cząstkowe uzyskane w trakcie nauki obejmujące całość treści nauczania przewidzianych w planie nauczania na dany okres,
 2. ocenę śródroczną ustala się z wykorzystaniem średniej ważonej.
 3. waga oceny nie może być wyższa niż 4,
 4. oceny z pracy pisemnej i jej poprawy mają tę samą wagę. Licząc średnią ważoną bierzemy pod uwagę obie te oceny.

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności  ucznia na  zapowiedzianej pracy klasowej w  miejsce liczby odpowiadającej ocenie wpisuje się 0 1 i uwzględnia się ten fakt przy obliczaniu  ilości ocen. Tak samo postępuje się gdy uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych, nie skorzystał z możliwości napisania pracy w dodatkowym terminie, a także, gdy nie przystąpił do poprawy ocenionej na niedostateczną pracy w przypadku, gdy nauczyciel określił  obowiązek poprawy w przedmiotowym systemie  oceniania.

 1. Rodzaje ocenianej aktywności ucznia i wagi przypisane poszczególnym kategoriom ocen zostają określone przez nauczycieli indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych i podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom w przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej  przez lekarza lub PPP, w tym poradni specjalistycznej, na czas określony w tej opinii.
 4. W przypadku, gdy jedne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez dwóch lub kilku nauczycieli, oceny śródroczne i roczne  ustalane są wspólnie.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ocena z zachowania  ucznia.
 8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.
 9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być ustalona, jeżeli uczeń uzyskał:
  1. co najmniej trzy oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  2. co najmniej cztery oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  3. co najmniej pięć ocen cząstkowych - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 3 godziny tygodniowo;
  4. co najmniej sześć ocen cząstkowych – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo i więcej.
 10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 11. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej, ma on możliwość nadrobienia braków (wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu I semestru) w formie  i terminach ustalonych  przez nauczyciela danego przedmiotu.
 12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zgłasza nauczycielowi  tego przedmiotu chęć poprawienia oceny.
 13. Zasady poprawiania śródrocznej oceny niedostatecznej (w terminie do ostatniego dnia marca):
  - nauczyciel informuje  ucznia o zakresie materiału i zagadnieniach do samodzielnego opracowania,

- nauczyciel ustala  sposób wyrównania braków np. :

       -przedstawia termin konsultacji,

       - ustala formę (pisemną/ustną) zaliczenia materiału,

- rozdziela materiał  na bloki problemowe i wyznacza terminy zaliczeń poszczególnych partii materiału.

18. 16. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej klasie co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19. 17. Zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji określa Rozp. MEN z dn. 10.06.2015 r. oraz Szkolny Regulamin Realizacji Projektu Edukacyjnego w GTS Konin (§8, ust. 1-7).

 

VI.  SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH

1. Tryb informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych, o przewidywanych ocenach rocznych:

a) na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły wywiesza w szkole na tablicy informacyjnej (w gablocie szkoły) oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły harmonogram spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):

b) na około miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniu  - w formie pisemnej - o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania. Nauczyciel wpisuje propozycje ocen do dziennika, natomiast w rubryce temat wpisuje, że zapoznał uczniów z proponowanymi ocenami.

c) nauczyciel zobowiązany jest  przekazać uczniowi informację zwrotną, w formie pisemnej lub ustnej ustalonej w PSO, dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków jego dalszej pracy;

d) nauczyciel udostępniania na terenie szkoły uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia;

e) oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne lub wybranych zajęć edukacyjnych są ustalane w skali stopni szkolnych określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ocena (np. śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna)  powinna:

- uwzględniać poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej  dla danego etapu edukacyjnego,

- wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

c) f) oceny proponowane i przewidywane z przedmiotów nie są ocenami ostatecznymi,

2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:

- nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien umożliwić uczniowi uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana,

- uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana, jeżeli w określonym przez nauczyciela terminie (poprzedzającym termin klasyfikacji) potwierdzi znajomość treści nauczania wymaganych na ocenę, o którą się ubiega,

- warunki i tryb uzyskania, wyższej niż przewidywana ocena roczna, oceny klasyfikacyjnej nauczyciel określa w PSO, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, wybranym do realizacji programem nauczania oraz opisem wymagań edukacyjnych,

- kryteria oceniania zachowania oraz warunki tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania określa Regulamin Praw i Obowiązków Uczniów w GTS;

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocen klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) wyznacza termin sprawdzianu, uzgadnia z się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,

c) w skład komisji wchodzą:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli jeden nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog szkolny,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. c ppkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. 5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.
 2. 6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

6.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

6.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

VII.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

I POPRAWKOWYCH

1. Egzamin klasyfikacyjny

1.1. Egzamin wyznacza się uczniowi, który:

 • ubiega się o przyjęcie do GTS z innej  szkoły, w której dany przedmiot nie był realizowany,
 • opuścił 50% i więcej czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne z przedmiotu lub nie uzyskał określonej w regulaminie liczby ocen cząstkowych, a więc nie ma podstaw do wystawienia mu oceny klasyfikacyjnej,
  1. Uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności usprawiedliwionej dyrektor wyznacza egzamin w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą wystawienia ocen śródrocznych.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej (lub jego rodzice - prawni opiekunowie) ma obowiązek złożyć, nie później niż na 7 dni przed terminem wystawienia ocen śródrocznych, wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu, w którym zawiera wyjaśnienia przyczyn nieobecności w szkole i powodów jej nieusprawiedliwienia
  3. Warunkiem uzyskania zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w szkole, jest zgoda Rady Pedagogicznej.
  4. W wypadku niewyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w szkole, w klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
  5.  W wypadku niewyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w Szkole, w klasyfikacji rocznej uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza klasę lub zdaje egzamin poprawkowy.
  6. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły wg następujących zasad:
 1. egzamin za I okres przeprowadza się w czasie ostatniego tygodnia nauki w okresie lub w uzasadnionych przypadkach do ostatniego dnia marca br.,
 2. egzamin za  II okres przeprowadza się w ostatnim tygodniu klasyfikacji czerwcowej, a w uzasadnionych przypadkach w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  1. Oceny z egzaminów są ocenami klasyfikacyjnymi za I lub II okres bez względu na otrzymane oceny cząstkowe.
  2. Egzamin składa się przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej (z wyłączeniem informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych).
  3. Dopuszcza się sklasyfikowanie ucznia pod warunkiem odrobienia nieobecności lub uzyskania pozytywnych ocen z wykonanych zaległych prac.
  4. Skład komisji egzaminacyjnej:
 1. Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący,
 2. nauczyciel przedmiotu uczący ucznia jako egzaminator,
 3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

Obserwatorami egzaminu mogą być rodzice (prawni opiekunowie).

 1. Nauczyciel przygotowuje na egzamin klasyfikacyjny trzy zestawy dla ucznia (dla każdego kolejnego o jeden więcej) na część pisemną i część ustną. Pytania należy skonstruować według stopnia trudności od oceny dopuszczającej do celującej.
 2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu.
 3. Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem (który ubiega się o przyjęcie do szkoły z innej szkoły), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 5. Sporządzony z egzaminu protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 1.  Egzamin poprawkowy
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, plastyki, muzyki, techniki zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

  a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący,

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.4.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Nauczyciel przygotowuje na egzamin poprawkowy trzy zestawy dla ucznia (dla każdego kolejnego o jeden więcej) na część pisemną i część ustną. Pytania należy skonstruować według stopnia trudności od oceny dopuszczającej do celującej.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół będący załącznikiem do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, chyba, że postanowiono inaczej.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

Uwagi ogólne:

    Wszystko, czego nie przewiduje Regulamin Wewnętrznego Systemu Oceniania rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

 

 

                                                                                                                   Ks. Marek Woś

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

Konin, dn. 28.08.2015 r.