WSO

Regulaminy » WSO

Wewnątrzszkolny System Oceniania 

w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego

im. św. Dominika Savio w Koninie

wyrazy  przekreślone – zapis usunięto decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

dodane wyrazy – zapis dodano przepisy decyzją uchwały RP z dn. 28.08.2015 r.

 

 1.  OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia:

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów  nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 1. zachowanie ucznia:

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i wartości chrześcijańskich.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2. udzielanie uczniowi pomocy  w samodzielnym planowaniu  swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. przekazanie na spotkaniu rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz udostępnienie rodzicom (prawnym opiekunom) i uczniom sprawdzonych i ocenionych prac ucznia na terenie szkoły;
  5. wdrażanie do samodzielnego planowania, organizowania i kontrolowania procesu uczenia się oraz samooceny;
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych- zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO);

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania – załącznik do WSO – Regulamin Oceniania Zachowania  w SPTS im. św. Dominika Savio w Koninie;

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w formach przyjętych w szkole:

- kl. I- III – forma opisowa (chyba, że Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy ustali inaczej),

- kl. IV-VI – skala cyfrowa od 1 do 6, z ustnym uzasadnieniem;

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania, według skali, o której mowa w §13 ust.2 i § 15 ust. 3 Rozp.  MEN z 30 kwietnia 2007r.;

 f) ustalenie warunków i trybów  uzyskania wyższych  niż przewidywane  rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 g) ustalenie warunków i sposobu przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

 

 1. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH  UCZNIA

1. Składnikami Elementami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętności zastosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości,

e) wkład pracy i wysiłku ucznia w osiągnięcie wymagań edukacyjnych.

       2. Zasady informowania uczniów i ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych:

2.1. Nauczyciele na początku  roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o :

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego  przez nich programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.2. Wychowawca klasy na początku każdego roku (w ciągu pierwszego miesiąca szkolnego tj. do końca września danego roku szkolnego) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.3. Forma i termin powiadomienia o wymaganiach edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania:

 1. programy nauczania realizowane przez nauczycieli oraz programy wychowawcze są przedstawiane uczniom w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego, tj. do końca września danego roku,
 2. uczniowie klas I-III i IV-VI zostają zapoznani z Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) na pierwszym spotkaniu wychowawcy klas IV z rodzicami w ciągu pierwszego miesiąca roku szkolnego, tj. do końca września danego roku,; natomiast rodzice uczniów klas V i VI zostają powiadomieni  niezwłocznie o zmianach w tym dokumencie, o ile takie zajdą zapoznani na pierwszym zebraniu z wychowawcą.
 3. wychowawca klasy i nauczyciele przedmiotów wpisują informację o zapoznaniu uczniów i rodziców z wymaganiami edukacyjnymi do dziennika lekcyjnego,
 4. rodzice mają prawo do zapoznania się z wszystkimi programami realizowanymi przez nauczycieli i z programami  wychowawczymi,
 5. programy nauczania i programy wychowawcze stanowią dokumentację procesu nauczania i są do wglądu u Dyrektora Szkoły.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej także na podstawie opinii niepublicznej poradni  psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować  wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostanie tym wymaganiom.
 7. zapowiedziane dzień wcześniej zastępstwo z nauczycielem uczącym w danej klasie należy traktować jak zajęcia lekcyjne z danego przedmiotu.
 8. ocena z religii wchodzi do średniej ocen śródrocznych i końcoworocznych ze wszystkich przedmiotów. 

 

III.  PODSTAWOWE ZASADY OCENIANIA

1. Oceny opisowe stanowią załącznik nr 1 do WSO SPTS im. św. Dominika Savio w Koninie.

 1. 2. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne (śródroczne i końcoworoczne) odbywa się w 6-stopniowej skali ocen szkolnych z zastrzeżeniem, że ocenami pozytywnymi są oceny od 2 do 6, a oceną negatywną jest ocena 1:

- celujący               -           6 (cel)

- bardzo dobry                   -           5 (bdb)

- dobry                               -           4 (db)

- dostateczny                      -           3 (dst)

- dopuszczający     -           2 (dop)

- niedostateczny     -           1 (ndst.)

2. 3. W tych przypadkach, w których osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty ustala się  następujące progi procentowe ocen:

oceny

Procentowy udział punktów

Niedostateczny

0%-39%

Dopuszczający

40%-50%

Dostateczny

51%-70%

Dobry

71%-85%

Bardzo dobry

86%-97%

Celujący

98% do 100% *

 

                               * - dotyczy jedynie zapowiedzianych prac klasowych.

                               * - ocena celująca nie dotyczy testów z zadaniami zamkniętymi.

Oceny sumuje się stosując następujące przeliczenia:

Ocena

6

6-

5+

5

5-

4+

4

4-

3+

3

3-

2+

2

2-

1+

1

Odpowiadająca

ocenie liczba

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 

      

 1. 4. W ocenianiu bieżącym można stosować  dodatkowe znaki: „-” , „+” .
 2. 5. Ocenę śródroczną i końcoworoczną wyraża się w skali 6-1  (bez dodatkowych znaków).

- w przypadku, gdy uczeń uzyskał ocenę dopuszczającą za I okres i ocenę niedostateczną za okres II  nauczyciel wystawia ocenę roczną niedostateczną.

 1. 6. Uczeń ma prawo do zgłoszenia na początku lekcji nieprzygotowania się do zajęć:

-  2 razy w ciągu semestru ze wszystkich zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 3 i więcej godzin tygodniowo,

- 1 raz z przedmiotu, który realizowany jest w ciągu dwóch lekcji tygodniowo.

4.1. 6.1. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w sytuacji kiedy przedmiot jest realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

4.2. 6.2. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych lekcji powtórzeniowych, sprawdzianów/prac klasowych całogodzinnych.

4.3. 6.3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma prawo uwzględnić nieprzygotowanie ucznia w jednym dniu ze wszystkich przedmiotów w I i II okresie roku szkolnego.

5. 7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):

 a) na wniosek ucznia  lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę.

 b) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona  uczniowi  lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

6.  8. Ocenianie obejmuje dwa okresy:

 1.  I okres od 1 września do ostatniego dnia zajęć przed zimową przerwą zakończony jest wystawieniem śródrocznej oceny za I okres. II okres zaczyna się od pierwszego dnia zajęć po zimowej przerwie i trwa do końca roku szkolnego – chyba, że z początkiem roku szkolnego dokonano innego podziału na okresy. Zakończony jest wystawieniem oceny klasyfikacyjnej i końcoworocznej,
 2.  oceny śródroczne ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia na podstawie ocen bieżących (cząstkowych),
 3.  ocenę roczną ustala nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia na podstawie ocen śródrocznych lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego albo poprawkowego,
 4.  ocena roczna z przedmiotu uwzględnia osiągnięcia edukacyjne ucznia w ciągu całego roku szkolnego oraz wkład pracy,
 5. oceny z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek powinny być przedstawione uczniom najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 6. od chwili zaproponowania ocen i ich wystawienia, do zakończenia I okresu, nauczyciel nie może przeprowadzać prac klasowych, których oceny wpisywane byłyby na II okres (chyba, że z uczniami zadecyduje inaczej). To samo dotyczy pytania w I okresie i wpisywania ocen na II okres.

7.  9. Ocenianie wiedzy  i umiejętności w trakcie semestru  odbywać się może w następujących formach:

a) praca klasowa – pisemna, wypowiedź ucznia, podczas jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, zapowiedziana przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem, obejmująca treścią dział programowy,

b) sprawdzian wiadomości – pisemna wypowiedź ucznia, podczas jednej jednostki lekcyjnej, odbywa się w trakcie dłuższego działu, bądź kończy dział krótki, zapowiedziana przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem.

c) kartkówka – pisemna wypowiedź ucznia, trwająca do 15 - 20 minut, obejmująca materiał z 1- 3 ostatnich lekcji bądź ostatnio realizowanego zagadnienia, bądź też sprawdzająca samodzielność wykonania pracy domowej, bez zapowiedzi nauczyciela. Najwyższa ocena, jaką może otrzymać uczeń, to bardzo dobry. Nie ma możliwości jej poprawy.

d) wypowiedź ustna,

e) praca domowa,

f) wykonanie ćwiczeń praktycznych,

g) dodatkowa samodzielna praca ucznia,

h) sprawdzenie prowadzenia zeszytu,

i) aktywność ucznia.

8. 10. Szczegółowy zestaw form kontroli i oceny, ich częstotliwość, narzędzia i zasady, zawarte są w PSO. Nauczyciel w PSO może ograniczyć również liczbę poprawianych prac klasowych, sprawdzianów i ich wielokrotność w ciągu semestru.

9. 11. Prawo do ponownego sprawdzenia wiadomości i umiejętności, z określonych zajęć edukacyjnych, przy wystawieniu oceny końcoworocznej nie przysługuje uczniowi, który:

- nie wykorzystał możliwości poprawy ocen cząstkowych w trakcie semestru,

- unikał odpowiedzi ustnych i pisemnych,

- znacznie przekroczył ,, limit” nieprzygotowań do lekcji,

- nie był aktywny na lekcjach,

- notorycznie nie odrabiał zadań domowych.

10. 12. Wszystkie oceny wpisywane są niezwłocznie do dziennika lekcyjnego.

11. 13. Oceny z prac klasowych odnotowane są kolorem czerwonym.

12. 14. Po każdym roku szkolnym może nastąpić sprawdzenie wyników nauczania, ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.

13. 15. Uczniowi, który reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach,  w przypadku zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim lub centralnym, przysługuje zwolnienie (do pięciu dni) z zajęć  edukacyjnych w celu przygotowania się do konkursu.

14. 16. Na trzy tygodnie przed zakończeniem semestru - uczeń nie ma możliwości skorzystania ze zgłoszenia nieprzygotowania. Na „słówku” nie ogłasza się „szczęśliwego numeru”.

15.  17. Oceny klasyfikacyjne roczne wpisuje się do arkusza ocen w pełnym brzmieniu.

16. 18. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów w klasie VI SPTS, należy wziąć pod  uwagę  oceny z poprzednich lat.

17. 19. Ogólne kryteria ustalania ocen i ich dopuszczalny skrócony zapis

Stopień

Stopień wyrażony słownie

Dopuszczalny skrót

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

cel

Zakres i jakość wiadomości:

Wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres obejmuje całość wymagań programowych lub zakres szerszy; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Zgodne z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych. Udział w szkolnym ruchu konkursowym w zawodach finałowych II st.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji przekazywania wiadomości.

5

bardzo dobry

bdb

Zakres i jakość wiadomości:

wyczerpujące opanowanie materiału programowego (koniec roku lub okresu); wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.

Rozumienie materiału naukowego:

Właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi

oraz wyjaśnianie zjawisk bez pomocy nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce

bez pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, precyzja wypowiedzi zgodna z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

4

dobry

db

Zakres i jakość wiadomości:

Opanowanie materiału programowego, wiadomości powiązane związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa/zagadnienia ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie precyzyjny i zwięzły.

3

dostateczny

dst

Zakres i jakość wiadomości:

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego:

Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Stosowanie wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała precyzja i zwięzłość wypowiedzi.

2

dopuszczający

dop

Zakres i jakość wiadomości:

Nieznajomość większej części podstawowego materiału programowego, wiadomości luźno zestawione.

Rozumienie materiału naukowego:

Brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Duże trudności w stosowaniu wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości:

Liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

1

niedostateczny

ndst

Zakres i jakość wiadomości:

Rażący brak wiadomości programowych i logicznej spójności między wiadomościami.

Rozumienie materiału naukowego:

Zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami:

Zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

Kultura przekazywania wiadomości:

Bardzo liczne błędy, rażąco niepoprawny styl, duże trudności w posługiwaniu się poprawną polszczyzną.

 

 

 

IV.  ZASADY PRZEPROWADZANIA PRAC PISEMNYCH

 1. Prace pisemne przeprowadza się wg następujących zasad:
 1. w ciągu tygodnia w danej klasie mogą odbyć się 3 zapowiedziane wcześniej prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany z całego działu) z przedmiotów, z których liczba zajęć w ciągu tygodnia jest większa niż jedna godzina lekcyjna,
 2. zapowiedziane prace klasowe muszą być wpisane do dziennika wraz z datą w dniu ich ogłoszenia,
 3. jeżeli zamiar przeprowadzenia pracy klasowej nie został odnotowany przez nauczyciela w dzienniku, to inni nauczyciele mają prawo planować przeprowadzenie własnych sprawdzianów na dany dzień tygodnia,
 4. dopuszcza się możliwość wpisania do dziennika czwartej pracy klasowej, sprawdzianu w danym tygodniu przez nauczyciela, który w danej klasie ma zajęcia tylko 1 raz w tygodniu,
 5. w ciągu jednego dnia, w danej klasie można zaplanować jeden pisemny sprawdzian wiadomości(zasada ta nie dotyczy kartkówek),
 6. w przypadku zmiany terminu pisania pracy klasowej na wniosek uczniów nie obowiązują zasady wyżej podane,
 7. zasady podane wyżej nie obowiązują również w przypadku prac klasowych i sprawdzianów poprawkowych,
 8. w sytuacji gdy praca klasowa lub sprawdzian nie odbędzie się z powodu uroczystości szkolnej lub innej okoliczności (np. choroby nauczyciela) jest pisany/przeprowadzany w najbliższym terminie, wtedy też nie obowiązuje zasada co do ilości.
 9. przyjmuje się zasadę, że nauczyciel nie może zrobić następnej pracy klasowej, sprawdzianu i kartkówki, dopóki nie oceni i nie wystawi ocen z poprzedniej odpowiednio: pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki,
 10. wszystkie prace pisemne nauczyciel powinien ocenić w terminie do 14 dni nauki szkolnej,
 11. sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel udostępnia na następujących zasadach:
  - uczniowie otrzymują prace do wglądu i po zapoznaniu się z oceną zwracają ją nauczycielowi,
  - rodzice  (prawni opiekunowie) na swój wniosek otrzymują prace do wglądu podczas odbywających  się spotkań z nauczycielami.
 12. prace pisemne (sprawdziany) są archiwizowane  przez każdego nauczyciela przedmiotu do końca danego roku szkolnego,
 13. brak pracy domowej, zadanej na określony termin, jest równoznaczny z uzyskaniem cząstkowej oceny niedostatecznej, co nie zwalnia ucznia z  obowiązku odrobienia tego zadania,
 14. w razie nieobecności nieusprawiedliwionej ucznia na teście, sprawdzianie, pracy klasowej, otrzymuje on ocenę niedostateczną,
 15. każda otrzymaną ze sprawdzianu ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie 14 dni  nauki szkolnej (chyba że ustalono inaczej w PSO),

 

V.  USTALENIA OCENY KLASYFIKACYJNEJ ŚRÓDROCZNEJ I  ROCZNEJ

 1. Ustalanie oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej
 1. podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej za okres pierwszy i drugi są oceny cząstkowe uzyskane w trakcie nauki obejmujące całość treści nauczania przewidzianych w planie nauczania na dany okres,
 2. ocenę śródroczną ustala się z wykorzystaniem średniej ważonej.
 3. waga oceny nie może być wyższa niż 4,
 4. oceny z pracy pisemnej i jej poprawy mają tę samą wagę. Licząc średnią ważoną bierzemy pod uwagę obie te oceny.

2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności  ucznia na  zapowiedzianej pracy klasowej w  miejsce liczby odpowiadającej ocenie wpisuje się 0 1 i uwzględnia się ten fakt przy obliczaniu  ilości ocen. Tak samo postępuje się gdy uczeń, który był nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie z powodów usprawiedliwionych, nie skorzystał z możliwości napisania pracy w dodatkowym terminie, a także, gdy nie przystąpił do poprawy ocenionej na niedostateczną pracy w przypadku, gdy nauczyciel określił  obowiązek poprawy w przedmiotowym systemie  oceniania.

 1. Rodzaje ocenianej aktywności ucznia i wagi przypisane poszczególnym kategoriom ocen zostają określone przez nauczycieli indywidualnie lub w zespołach przedmiotowych i podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom w przedmiotowym systemie oceniania.
 2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych i komputerowych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a sprawdzian wiadomości i umiejętności ma formę zadań praktycznych.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej  przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. W przypadku, gdy jedne zajęcia edukacyjne prowadzone są przez dwóch lub kilku nauczycieli, oceny śródroczne i roczne  ustalane są wspólnie.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ocena z zachowania  ucznia.
 8. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć  edukacyjnych celującą  końcową ocenę klasyfikacyjną.
 9. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna może być ustalona, jeżeli uczeń uzyskał:
  1. co najmniej trzy oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
  2. co najmniej cztery oceny cząstkowe - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 2 godzin tygodniowo
  3. co najmniej pięć ocen cząstkowych - w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 3 godziny tygodniowo;
  4. co najmniej sześć ocen cząstkowych – w przypadku przedmiotów nauczanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo i więcej.
 10. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstawy do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 11. W przypadku otrzymania przez ucznia śródrocznej oceny niedostatecznej, ma on możliwość nadrobienia braków (wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu I semestru) w formie  i terminach ustalonych  przez nauczyciela danego przedmiotu.
 12. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zgłasza nauczycielowi  tego przedmiotu chęć poprawienia oceny.
 13. Zasady poprawiania śródrocznej oceny niedostatecznej (w terminie do ostatniego dnia marca):
  - nauczyciel informuje  ucznia o zakresie materiału i zagadnieniach do samodzielnego opracowania,

- nauczyciel ustala  sposób wyrównania braków np. :

       -przedstawia termin konsultacji,

       - ustala formę (pisemną/ustną) zaliczenia materiału,

- rozdziela materiał  na bloki problemowe i wyznacza terminy zaliczeń poszczególnych partii materiału.

18. 16. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej klasie co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19. 17. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie, w wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

 

VI.  SPOSÓB INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW O OCENACH

1. Tryb informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o postępach edukacyjnych, o przewidywanych ocenach rocznych.

a) na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły wywiesza w szkole na tablicy informacyjnej (w gablocie szkoły) oraz zamieszcza na stronie internetowej szkoły harmonogram spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami):

b) na około miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na zebraniu  - w formie pisemnej - o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej ocenie z zachowania. Nauczyciel wpisuje propozycje ocen do dziennika, natomiast w rubryce temat wpisuje, że zapoznał uczniów z proponowanymi ocenami.

c) oceny proponowane i przewidywane z przedmiotów nie są ocenami ostatecznymi,

2. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych:

- nauczyciel na prośbę ucznia lub jego rodziców powinien umożliwić uczniowi uzyskanie oceny rocznej wyższej niż przewidywana,

- uczeń może uzyskać ocenę roczną wyższą niż przewidywana, jeżeli w określonym przez nauczyciela terminie (poprzedzającym termin klasyfikacji) potwierdzi znajomość treści nauczania wymaganych na ocenę, o którą się ubiega,

- warunki i tryb uzyskania, wyższej niż przewidywana ocena roczna, oceny klasyfikacyjnej nauczyciel określa w PSO, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, wybranym do realizacji programem nauczania oraz opisem wymagań edukacyjnych,

- kryteria oceniania zachowania oraz warunki tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej zachowania określa Regulamin Praw i Obowiązków Uczniów w SPTS im. św. Dominika Savio w Koninie (pkt. 6.9);

3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w formie pisemnej, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocen klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) wyznacza termin sprawdzianu, uzgadnia z się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,

c) w skład komisji wchodzą:

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły lub Wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog szkolny,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. c ppkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

6.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

6.2.  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1.  Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 6.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

VII.  SPOSÓB PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH

I POPRAWKOWYCH

1. Egzamin klasyfikacyjny

1.1. Egzamin wyznacza się uczniowi, który:

 • ubiega się o przyjęcie do SPTS im. św. Dominika Savio w Koninie z innej  szkoły, w której dany przedmiot nie był realizowany,
 • opuścił 50% i więcej czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne z przedmiotu lub nie uzyskał określonej w regulaminie liczby ocen cząstkowych, a więc nie ma podstaw do wystawienia mu oceny klasyfikacyjnej,
  1. Uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieobecności usprawiedliwionej Dyrektor wyznacza egzamin w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed datą wystawienia ocen śródrocznych.
  2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej (lub jego rodzice - prawni opiekunowie) ma obowiązek złożyć, nie później niż na 7 dni przed terminem wystawienia ocen śródrocznych, wniosek do Dyrektora Szkoły o przeprowadzenie egzaminu, w którym zawiera wyjaśnienia przyczyn nieobecności w Szkole i powodów jej nieusprawiedliwienia
  3. Warunkiem uzyskania zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w Szkole, jest zgoda Rady Pedagogicznej.
  4. W wypadku niewyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w szkole, w klasyfikacji śródrocznej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
  5.  W wypadku niewyrażenia przez Radę Pedagogiczną zgody na egzamin klasyfikacyjny, o który ubiega się uczeń z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej w Szkole, w klasyfikacji rocznej uczeń nie otrzymuje promocji i powtarza klasę lub zdaje egzamin poprawkowy.
  6. Termin egzaminu wyznacza Dyrektor Szkoły wg następujących zasad:
 1. egzamin za I okres przeprowadza się w czasie ostatniego tygodnia nauki w okresie lub w uzasadnionych przypadkach do ostatniego dnia marca br.,
 2. egzamin za  II okres przeprowadza się w ostatnim tygodniu klasyfikacji czerwcowej, a w uzasadnionych przypadkach w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  1. Oceny z egzaminów są ocenami klasyfikacyjnymi za I lub II okres bez względu na otrzymane oceny cząstkowe.
  2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej  przeprowadzony jest w formie pisemnej i ustnej (z wyłączeniem informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę zadań praktycznych).
  3. Dopuszcza się sklasyfikowanie ucznia pod warunkiem odrobienia nieobecności lub uzyskania pozytywnych ocen z wykonanych zaległych prac.
  4. Skład komisji egzaminacyjnej:
 1. Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący,
 2. nauczyciel przedmiotu uczący ucznia jako egzaminator,
 3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji.

Obserwatorami egzaminu mogą być rodzice (prawni opiekunowie).

 1. Nauczyciel przygotowuje na egzamin klasyfikacyjny trzy zestawy dla ucznia (dla każdego kolejnego o jeden więcej) na część pisemną i część ustną. Pytania należy skonstruować według stopnia trudności od oceny dopuszczającej do celującej.
 2. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem śródrocznej lub rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu.
 3. Przewodniczący Komisji uzgadnia z uczniem (który ubiega się o przyjęcie do szkoły z innej szkoły), oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 5. Sporządzony z egzaminu protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
 6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 8. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 1.  Egzamin poprawkowy
  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
  2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej jest przeprowadzony w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, plastyki, muzyki, techniki zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
  3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

  a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący,

  b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2.4.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Nauczyciel przygotowuje na egzamin poprawkowy trzy zestawy dla ucznia (dla każdego kolejnego o jeden więcej) na część pisemną i część ustną. Pytania należy skonstruować według stopnia trudności od oceny dopuszczającej do celującej.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół będący załącznikiem do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, chyba, że postanowiono inaczej.
 5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 7. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

Uwagi ogólne:

    Wszystko, czego nie przewiduje Regulamin Wewnętrznego Systemu Oceniania rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

 

Konin, 27 sierpnia 2015 r.

 

 

 1. STRUKTURA OCENY OPISOWEJ W KLASACH I – III
 1. W edukacji wczesnoszkolnej ocena śródroczna i roczna jest c oceną opisową.
 2. Ocena śródroczna jest zaleceniem, informacją ą dotyczącą ą osiągnięć w edukacji, jak postępów w rozwoju społeczno – emocjonalnym. Jest pisana językiem zrozumiałym dla dziecka.

Ocena śródroczna pełni trzy funkcje:

- informacyjną,

- korekcyjną.

- motywacyjną.

3. Ocena roczna zawiera informacje o osiągnieciach w edukacji i postępach w rozwoju społeczno – emocjonalnym.

Pełni funkcje:

- informacyjną,

- diagnostyczną.

4. Ocena śródroczna i roczna powinna składać się z trzech części:

- postępy ucznia w edukacji.

- postępy ucznia w rozwoju,

- osobiste osiągnięcia ucznia.

5. Najistotniejsze w ocenie opisowej uznać należy:

- wkład pracy dziecka,

- efekt, jaki ono osiąga.

- jego możliwości.

6. Przyjmuje się następujące formy oceniania bieżącego ucznia:

- werbalne,

- poprzez gest i mimikę,

- znaczki do końca I semestr klasy III (załącznik nr 1),

- stopnie klasy III – II półrocza.

7. W dzienniku lekcyjnym w klasach I – III stosowana będzie skala ocen 1-6 (przedmioty: religia, j. obcy nowożytny, muzyka, plastyka, technika, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne) których kryteria odpowiadają przedstawionym niżej symbolom.

8. Ocena opisowa śródroczna i roczna osiągnięć uczniów edukacji wczesnoszkolnej może być podsumowana stwierdzeniem uogólniającym:

- wiadomości i umiejętności opanowane maksymalnie - 6

- wiadomości i umiejętności opanowane bardzo dobrze - 5

- wiadomości i umiejętności opanowane dobrze - 4

- wiadomości i umiejętności opanowane umiarkowanie - 3

- wiadomości i umiejętności opanowane minimalnie - 2

- wiadomości i umiejętności nieopanowane - 1

Ustala się, że do końca I semestru klasy III jedną z form oceny bieżącej będzie stosowanie systemu znaczków oceniających wiadomości i umiejętności uczniów (chyba, że Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy ustali inaczej).

- Symbol Wspaniale - otrzymuje uczeń który:

- biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,

- proponuje rozwiązania nietypowe,

- rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

- Symbol Bardzo dobrze - otrzymuje uczeń który:

            - sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych   sytuacjach,

- Symbol Dobrze  - otrzymuje uczeń który:

- opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

- Symbol Postaraj się – otrzymuje uczeń który:

- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się,

- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela,

- Symbol Popraw się – otrzymuje uczeń który:

- w organizowanym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia odpowiednich umiejętności w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności.

 

Oceny bieżące w klasie I, II i III (I semestr) wyrażone są w formie oceny słownej i znaczków. W drugim semestrze klasy III ustala się oceny bieżące wyrażone w formie oceny słownej i stopnia w skali 1-6.

 1. KRYTERIA OCENY OPISOWEJ ZACHOWANIA W KLASACH I – III
 1. Uwagi ogólne:

Ocena opisowa z edukacji nie ma wpływu na ocenę zachowania. Ocenę opisową zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi.

 1. Przy ocenie opisowej zachowania należy brać pod uwagę, czy uczeń:

- uznaje autorytet oraz ma właściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników Szkoły, szanuje symbole narodowe,

- wykazuje się kulturą osobistą, przestrzega form grzecznościowych w Szkole i poza nią, dba o wygląd zewnętrzny,

- w dni wyznaczone jest ubrany w strój szkolny,

- obowiązkowo i dokładnie wykonuje powierzone zadania,

- zaangażowaniem i własną inicjatywą bierze udział w życiu klasy i Szkoły, godnie reprezentuje Szkołę w konkursach i imprezach,

- ma właściwe kontakty koleżeńskie, jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych i wrażliwy na krzywdę innych ludzi,

- szanuje własność osobistą i społeczną,

- słucha i wypełnia polecenia,

- ekonomicznie wykorzystuje czas, dąży do poszerzania swojej wiedzy, aktywnie uczestnicząc w zajęciach, jest punktualny,

- utrzymuje porządek wokół siebie, dba o czystość książek i zeszytów, szanuje przybory szkolne, przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć.

3. Ocena śródroczna i roczna zachowania ucznia może być podsumowana stwierdzeniem uogólniającym:

W szkole zachowuje się:

- wzorowo

- wyróżniająco

- dobrze

- poprawnie

- niepoprawnie

 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH KLASĘ I
 1. W zakresie edukacji polonistycznej uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:

 1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
 2. w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.
 3. uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą;

2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:

a) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,

b) zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

c) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,

d) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,

e) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela;

3) w zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub postaci fikcyjnej,

b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence,

c) odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy;

2. W zakresie języka obcego nowożytnego uczeń kończący klasę I:

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje,

2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu,

3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,

4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

3. W zakresie edukacji muzycznej uczeń kończący klasę I:

1) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki,

2) odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki),

3) realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała),

4) wie, że muzykę można zapisać i odczytać,

5) świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie,

6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

4. W zakresie edukacji plastycznej uczeń kończący klasę:

1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura,

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych,

3) wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka,

4) rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

 1. W zakresie edukacji społecznej uczeń kończący klasę I:

1) potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy,

2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy,

3) wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich,

4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny,

5) zna zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc,

6) wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,

7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrocie o pomoc,

8) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

 

6. W zakresie edukacji przyrodniczej uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt,

a) rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka),

b) zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy,

c) wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.; prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody),

d) wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,

e) zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato,

f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia,

g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,

h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

a) obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,

b) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,

c) nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody,

d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

7. W zakresie edukacji matematycznej uczeń kończący klasę I:

1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,

b) układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je; wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie,

c) klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania,

d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania,

e) wyprowadza kierunki od siebie i innych osób; określa położenie obiektów względem obranego obiektu; orientuje się na kartce papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,

f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20);zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),

b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,

c) radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,

d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pomiaru:

 1. długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów,
 2. ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,
 3. płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,
 4. czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz, i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

a) zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,

b) zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

8. W zakresie zajęć komputerowych uczeń kończący klasę I:

1) posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury,

2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,

3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

9. W zakresie zajęć technicznych uczeń kończący klasę I:

1) W zakresie wychowania technicznego:

a) wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje (np. latawce, wiatraczki, tratwy),

b) zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,

c) buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

a) Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w Sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymywaniu porządku,

b) zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

 

10. w zakresie wychowania fizycznego uczeń kończący klasę I:

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi:

a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,

b) pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne,

c) wykonywać ćwiczenia równoważne,

3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.

4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną. Przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w sytuacji choroby,

5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin),

6) wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

 

 

 1. TREŚCI NAUCZANIA – WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń kończący klasę III:
 1. Korzysta z informacji:
 1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
 2. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
 3. wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
 4. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;
 1. Analizuje i interpretuje teksty kultury:
 1. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
 2. w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
 3. czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
 4. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
 5. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
 1. Tworzy wypowiedzi:
 1. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 2. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych.
 3. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych.
 4. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe.
 5. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.
 6. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną.
 7. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.
 1. Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III prezentuje następujące standardy osiągnięć:

Wiedza:

- potrafi ułożyć podstawowe słowa w grupy semantyczne.

- potrafi określić zbiór leksykalny na podstawie podanych przykładów.

- potrafi przeliterować niektóre znane sobie słowa,

- potrafi znaleźć wyraz niepasujący do zbioru,

- potrafi zestawić podstawowe przymiotniki w pary o przeciwstawnym znaczeniu,

- rozumie znaczenie podstawowych struktur gramatycznych, np. I am, I’ve got.

 

Umiejętności:

Słuchanie (gdy tempo wypowiedzi jest wolne, a mowa wyraźna)

- potrafi zrozumieć bardzo podstawowe słowa i wyrażenia dotyczące własnej osoby, najbliższego otoczenia i świata fantazji.

- rozumie polecenia w języku angielskim dotyczące zachowania w klasie,

- rozumie ogólny sens scenek, bajek i innych tekstów słuchanych, prezentowanych przez nauczyciela lub jako nagrania.

Czytanie

- potrafi rozpoznać graficzną formę wyrazu i połączyć z obrazkiem lub przedmiotem,

- rozumie zapisane w języku angielskim polecenia do zadań w podręczniku,

- potrafi wybrać z listy lub wskazać w krótkim tekście odpowiedni wyraz,

- potrafi uzupełnić luki w prostym tekście, dopasowując brakujące wyrazy z podanej listy,

- potrafi przeczytać głośno zgodnie z zasadami wymowy pojedyncze wyrazy i bardzo krótkie zdania,

- rozumie znane nazwy, pojedyncze słowa i bardzo proste zdania, np. na plakatach, ogłoszeniach.

Mówienie

- potrafi reagować werbalnie na proste polecenia i pytania dotyczące klasowych rytuałów,

- potrafi odpowiadać na proste pytania pojedynczymi słowami lub stałymi zwrotami,

- używa stałych zwrotów i pytań według podanego wzoru do przeprowadzania zadań komunikacyjnych w klasie,

- potrafi nazwać i krótko opisać postaci, zwierzęta z najbliższego otoczenia i świata fantazji,

- potrafi, używając bardzo prostych wyrażeń i zdań, opowiedzieć o sobie i swoim najbliższym otoczeniu.

Pisanie

- potrafi pisać po śladzie,

- potrafi przepisać wyrazy z tablicy, książki,

- samodzielnie podpisuje swoje prace plastyczne pojedynczymi wyrazami,

- potrafi zapisać przeliterowane słowa.

 

W nauczaniu zintegrowanym ocena śródroczna i roczna z języka angielskiego i języka niemieckiego podlega strukturze oceny opisowej. Ocena śródroczna i roczna osiągnięć uczniów może być podsumowana stwierdzeniem uogólniającym:

- wiadomości i umiejętności językowe opanowane maksymalnie;

- wiadomości i umiejętności językowe opanowane bardzo dobrze;

- wiadomości i umiejętności językowe opanowane dobrze;

- wiadomości i umiejętności językowe opanowane umiarkowanie;

- wiadomości i umiejętności językowe opanowane minimalnie;

- wiadomości i umiejętności językowe nieopanowane.

3. Edukacja muzyczna. Uczeń kończący klasę III:

1) w zakresie odbioru muzyki:

a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:

- śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,

- gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),

- realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),

- tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,

- rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),

- aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

a) tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

b) improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,

c) wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

4. Edukacja plastyczna. Uczeń kończący klasę III:

1) w zakresie percepcji sztuki:

a) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,

b) korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),

d) realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3) w zakresie recepcji sztuki:

a) rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,

b) rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

5. Edukacja społeczna. Uczeń kończący klasę III:

1) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

2) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;

3) wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;

4) jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa;

5) zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;

6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;

7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;

8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;

9) zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

6. Edukacja przyrodnicza. Uczeń kończący klasę III:

1) obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

2) opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych;

3) nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;

4) wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

5) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku;

6) podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);

7) zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:

a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,

b) znaczenie powietrza i wody dla życia,

c)znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);

8) nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);

9) zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;

10) dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

7. Edukacja matematyczna. Uczeń kończący klasę III:

1) liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

2) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;

3) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

4) dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

5) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

6) rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

7) rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

8) wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

9) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

10) waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);

11) odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

12) odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

13) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

14) podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

15) odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);

16) rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);

17) rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

8. Zajęcia komputerowe. Uczeń kończący klasę III:

1) umie obsługiwać komputer:

a) posługuje się myszą i klawiaturą,

b) poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;

2) posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;

3) wyszukuje i korzysta z informacji:

a) przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),

b) dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,

c) odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;

4) tworzy teksty i rysunki:

a) wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,

b) wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

a) wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,

b) ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,

c) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

9. Zajęcia techniczne. Uczeń kończący klasę III:

1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

a) orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

b) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),

c) określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

a) przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,

b) rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,

c) posiada umiejętności:

- odmierzania potrzebnej ilości materiału,

- cięcia papieru, tektury itp.,

- montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,

- w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,

b) właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,

c) wie. Jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

10. Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczeń kończący klasę III:

1) w zakresie sprawności fizycznej:

a) realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,

d) umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

b) skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,

c) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

a) posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

b) jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,

c) bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,

d) wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,

d) dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; Dosługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

 1. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.